Propertyhub
propertyhub logo
Reviewคู่มือ/ซื้อ/ขาย/เช่าHome & LivingNewsนายหน้ามือโปร
ค้นหาบทความclock

โอนบ้านหรือคอนโดให้ลูกต้องทำอย่างไร ? ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

กฎหมายลูกโอนอสังหาฯที่ดิน
BY
KAiiW.
โพสต์เมื่อ
19 February 2024

เมื่อถึงเวลาและวาระที่สมควรคุณพ่อคุณแม่หลาย ๆ คน ก็ได้ตัดสินใจที่จะโอนบ้าน โอนคอนโดหรือแม้แต่โอนที่ดินให้กับลูก ๆ เพื่อเป็นของขวัญหรือมรดกให้เขาได้ถือครองสืบไปในภายภาคหน้า เพราะฉะนั้นวันนี้ทางทีมงาน Propertyhub จึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการโอนบ้าน โอนคอนโดหรือแม้แต่การโอนที่ดินมาฝาก ว่าจะต้องทำอย่างไร ? ใช้เอกสารอะไรบ้าง ? รวมไปถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปพบกับข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการโอนบ้าน โอนคอนโด หรือโอนที่ดินให้กับลูกพร้อม ๆ กันเลย

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการโอนบ้าน โอนคอนโด หรือโอนที่ดินให้ลูก

สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการโอนบ้าน โอนคอนโดหรือที่ดินให้กับลูกนั้น เราจะขอแบ่งออกเป็น 5 กรณีหลัก ๆ ประกอบไปด้วย

1. มาโอนพร้อมกันทั้งพ่อและแม่

 • โฉนดที่ดิน
 • บัตรประชาชนของพ่อและแม่
 • ทะเบียนบ้านของพ่อและแม่
 • ใบจดทะเบียนสมรส

2. พ่อหรือแม่มาโอนคนเดียว

ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง(ไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่)ไม่สะดวกมาโอนบ้าน โอนคอนโดหรือที่ดินให้กับลูก ผู้ที่มาดำเนินเรื่องจะต้องมีเอกสารของอีกฝ่ายมาด้วย โดยมีเอกสารดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือยินยอมคู่สมรสทำนิติกรรมของผู้ที่ไม่มายื่นเอกสาร

3. หากพ่อและแม่เสียชีวิต

ในกรณีที่พ่อแม่ซึ่งเป็นเจ้าของอสังหาฯ เสียชีวิตไปแล้ว เอกสารที่ผู้จัดการมรดกจะต้องนำไปประกอบการโอนให้กับบุตรเลยก็คือ...

 • คำสั่งศาลหรือคำพิพากษาของศาลหรือพินัยกรรมซึ่งตั้งให้ผู้ขอเป็นผู้จัดการมรดก
 • หลักฐานการตายของเจ้ามรดก
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวของผู้จัดการมรดก
 • โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

4. เอกสารของลูกที่จะไปรับมอบที่ดิน

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน

5. หากลูกไม่สะดวกไปรับมอบที่ดินด้วยตนเอง

ในกรณีที่ลูกไม่สะดวกเดินทางไปรับโอนบ้าน คอนโดหรือที่ดินด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินเรื่องแทน โดยจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
 • บัตรประชาชนและทำเบียนบ้านของผู้ที่มาทำเรื่องแทน
 • ใบมอบอำนาจกรมที่ดิน (ท.ด.21) เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการโอน

เมื่อต้องการโอนบ้าน โอนคอนโดหรือที่ดินให้กับลูกต้องไปดำเนินเรื่องที่ไหน ?

คุณสามารถไปดำเนินการได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัด (สำนักงานสาขาที่รับผิดชอบที่อสังหาฯ ตั้งอยู่) และสำหรับคนที่มีเวลาจำกัดและไม่อยากรอนาน คุณสามารถเข้าไปยื่นจองคิวทำเรื่องโอนฯ ทางออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน e-QLands ของกรมที่ดิน เพื่อนัดวันและเวลาที่สะดวก ก่อนเข้าไปดำเนินการโอนบ้าน โอนคอนโดหรือที่ดินที่สำนักงานที่ดิน

โอนบ้านหรือคอนโดให้ลูกต้องทำอย่างไร ? ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?.jpg

ขั้นตอนการโอนบ้าน โอนคอนโดหรือที่ดินให้ลูก

 1. ให้คุณไปยังกรมที่ดินเพื่อดำเนินเรื่อง
 2. หยิบบัตรคิวเพื่อรอตรวจเอกสารกับทางเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หรือหยิบใบคำขอพร้อมแนบเอกสารที่คุณได้เตรียมมา
 3. ยื่นเอกสารต่าง ๆ พร้อมใบคำขอให้แก่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อทำการตรวจสอบว่าเอกสารครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งถ้าเอกสารครบถ้วนทางเจ้าหน้าที่ก็จะให้คิวไปดำเนินเรื่องต่อที่ฝ่ายชำนาญงาน
 4. สำหรับการยื่นเรื่องกับฝ่ายชำนาญงานนั้น จะมีขั้นตอนการลงลายมือของทั้งผู้โอนและผู้รับ พร้อมกับการประเมินราคาที่ดินและการคิดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้คุณไปชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน
 5. หลังจากคุณได้ทำการชำระเงินที่ฝ่ายการเงินแล้ว ให้คุณนำใบเสร็จไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายชำนาญงาน โดยใบสีฟ้าพ่อและแม่จะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส่วนใบสีเหลืองทางเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้เก็บไว้
 6. จากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายชำนาญงานจะพิมพ์ข้อมูลสลักหลังโฉนดและยื่นให้คุณตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ ? และถ้าทุกอย่างเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จสิ้นการโอนอสังหาฯ หรือที่ดินให้กับลูก

ค่าใช้จ่ายสำหรับการโอนบ้าน โอนคอนโดหรือที่ดินให้กับลูก

สำหรับค่าธรรมเนียมการโอนบ้าน โอนคอนโดหรือที่ดินให้กับลูกนั้น จะถูกแบ่งออกเป็น 2 กรณี ประกอบไปด้วย...

กรณีโอนให้ลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย

ในกรณีที่พ่อและแม่จดทะเบียนสมรสกันและต้องการโอนบ้าน โอนคอนโดหรือที่ดินให้แก่ลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย จะมีค่าใช้จ่ายหลัก ๆ ดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน คิดเป็น 0.5% ของราคาประเมิน
 • ค่าจดทะเบียนโอนที่ดิน คิดเป็น 0.5% ของราคาประเมิน
 • ค่าอากรแสตมป์ คิดเป็น 0.5% ของราคาประเมิน
 • ค่าพยาน จำนวน 20 บาท
 • ค่าคำขอ จำนวน 5 บาท
 • ค่าอากรคู่ฉบับ จำนวน 5 บาท
 • ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คิดเป็น 5% ของราคาประเมิน เฉพาะส่วนที่เกิน 20 ล้านบาท

กรณีโอนให้ลูกที่มิชอบด้วยกฎหมาย

ในกรณีพ่อและแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน หรือฝ่ายพ่อไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรแต่กำเนิด แล้วฝ่ายพ่อต้องการโอนบ้าน โอนคอนโดหรือที่ดินให้แก่ลูกที่มิชอบด้วยกฎหมาย จะมีค่าใช้จ่ายหลัก ๆ ดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 0.5% จากราคาประเมิน (เท่ากับการโอนให้ลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย)
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามขั้นบันไดจากราคาประเมิน หักค่าใช้จ่ายได้ 50%

*** ในทางกฎหมายถือว่าบุตรเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของมารดาเสมอ ไม่ว่ามารดานั้นจะมีคู่สมรสหรือไม่ เพราะถือว่าเป็นผู้อุ้มท้องและให้กำเนิด ***

จากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้กล่าวไปเมื่อข้างต้น คุณคงจะเห็นแล้วว่าการโอนบ้าน โอนคอนโดหรือแม้แต่การโอนที่ดินให้กับลูก (ไม่ว่าจะเป็นบุตรที่ชอบและมิชอบด้วยกฎหมาย) ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเลยแม้แต่น้อย และทีมงาน Propertyhub ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ไม่มากก็น้อย และสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่กำลังมองหาบ้าน คอนโดหรือแม้แต่ที่ดินทำเลสวย เพื่อมอบให้เป็นของขวัญแก่ลูกหรือพักอาศัยอยู่เอง คุณก็สามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่ Propertyhub เว็บไซต์ที่รวบรวมประกาศขาย/เช่า บ้าน คอนโด และที่ดิน ที่ใช้งานง่ายมากที่สุด : Best Thailand property marketplace for condos, homes, and land. Create your free listing now!

แชร์เนื้อหา
KAiiW.
ช่องทางในการติดตาม
LINE@ Add Friend
บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดแบล็คลิสต์/เครดิตบูโร กู้ซื้อบ้านได้ไหม ?

ความฝันอันสูงสุดของใครหลาย ๆ คน คงจะหนีไม่พ้นการมีบ้านเป็นของตัวเองสักหนึ่งหลัง แต่บางคนก็ต้องฝันสะดุดเพราะมีประวัติติดแบล็คลิสต์หรือเครดิตบูโร จนทำให้ไม่สามารถยื่นเรื่องขอกู้ซื้อบ้านกับทางธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ ซึ่งปัญหาการติดแบล็คลิสต์หรือเครดิตบูโร ก็ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะใหญ่เลยทีเดียวค่ะ แต่ก็ใช่ว่ามันจะไม่มีทางแก้ไข แต่อาจจะต้องใช้ความพยายามและความมีระเบียบวินัยทางการเงินที่มากขึ้น เพื่อแก้สถานะเครดิตบูโรให้กับมาเป็นปกติและจะได้ยื่นเรื่องขอกู้ซื้อบ้านกับทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน และในวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันค่ะว่า “ติดแบล็คลิสต์/เครดิตบูโร กู้ซื้อบ้านได้ไหม ?” พร้อมทั้งวิธีแก้ไขและแนวทางการกู้ซื้อบ้าน รวมไปถึงรายละเอียดอื่น ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการติดแบล็คลิสต์หรือเครดิตบูโร

โพสต์เมื่อ30 June 2024

เรื่องสำคัญที่ควรรู้ก่อนกู้ คอนโดเงินเหลือ ดีจริงไหม ?

ในช่วงที่ผ่านมาเรามักจะได้ยินคำว่า “คอนโดเงินเหลือ” กันบ่อยขึ้น เพราะการซื้อคอนโดเงินเหลือกำลังได้รับความนิยมจากผู้คนเป็นจำนวนมาก และก็มักจะตามมาด้วยข่าวสารต่าง ๆ ที่มักจะออกมาเตือนว่าการซื้อคอนโดเงินเหลืออาจจะทำให้คุณเป็นหนี้สินระยะยาว(กว่าเดิม) และอาจจะถูกโฆษณาชวนเชื่อต่าง ๆ ให้คุณหลงกลติดกับเลือกซื้อคอนโดเงินเหลือ และด้วยเหตุนี้เอง เราจะขอมาขยายความว่าคอนโดเงินเหลือคืออะไร ? ทำไมต้องระมัดระวังก่อนตัดสินใจกู้ซื้อคอนโดเงินเหลือ ?

โพสต์เมื่อ26 June 2024

ทำความรู้จัก โฉนดที่ดิน น.ส. 4 และ น.ส. 3 ซื้อขายได้ไหม ?

หากต้องการที่จะซื้อที่ดิน นอกจากเรื่องของทำเลที่ตั้ง ราคา และรายละเอียดยิบย่อยอื่น ๆ แล้ว ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่คุณควรจะต้องรู้ ซึ่งนั่นก็คือ “ประเภทของโฉนดที่ดิน” ว่ามีกี่ประเภท ? แต่ละประเภทมีความหมายอย่างไร ? และโฉนดที่ดินแบบไหนที่ไม่สามารถซื้อขายได้ ? ทั้งนี้ก็เพื่อให้คุณตระหนักรู้เท่าทันและสามารถเลือกซื้อที่ดินได้อย่างถูกต้อง ไม่มีปัญหาต่าง ๆ ตามมากวนใจในภายหลัง และในบทความนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ โฉนดที่ดิน น.ส. 4 และ น.ส. 3 ว่าคืออะไร ? และสามารถซื้อขายได้หรือไม่ ?

โพสต์เมื่อ22 June 2024

ง่ายกว่าที่คิด! กับวิธีขอสเตทเม้นจากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

การขอสเตทเม้นย้อนหลังจากธนาคารได้กลายเป็นเรื่องง่าย ๆ เพียงแค่ปลายนิ้ว เพราะคุณสามารถทำได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปติดต่อที่ธนาคารเหมือนในอดีต ซึ่งในปัจจุบันนี้หลาย ๆ ธนาคารมีบริการขอสเตทเม้นย้อนหลังผ่านทางแอปพลิเคชันที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ดังนั้นในวันนี้เราจึงได้รวบรวมวิธีขอสเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือนมาฝาก (บางธนาคารคุณสามารถขอสเตทเม้นย้อนหลังได้ถึง 1 ปี เลยทีเดียว) ฉะนั้นเราไปดูพร้อม ๆ กันดีกว่าว่ามีวิธีการขอสเตทเม้นย้อนหลังอย่างไรบ้าง ?

โพสต์เมื่อ17 June 2024

บทความแนะนำ

ขั้นตอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องทำอย่างไรกันนะ ?

ขั้นตอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องทำอย่างไรกันนะ ?

สำหรับใครที่กำลังจะไปทำเรื่อง “ขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า” บทความนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับคุณอย่างแน่นอน เพราะว่าเราได้รวบรวมขั้นตอนการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า พร้อมกับลิสต์รายชื่อเอกสารที่คุณจะต้องจัดเตรียมมาฝาก

โพสต์เมื่อ25 February 2023
วิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” แบบไม่ต้องไปถึงกรมที่ดิน

วิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” แบบไม่ต้องไปถึงกรมที่ดิน

ปัจจุบันนี้คุณสามารถเช็คราคาประเมินคอนโดทางออนไลน์ได้แล้ว และที่สำคัญเลยก็คือใช้งานง่าย เช็คราคาประเมินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาและค่าเดินทางไปยังกรมที่ดิน เพราะฉะนั้นทางทีมงาน Propertyhub จึงจะขอนำวิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” มาฝาก

โพสต์เมื่อ16 January 2023
รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างคอนโดนั้น นอกเหนือจากราคาขายคอนโดแล้ว สิ่งที่ต้องทราบนอกเหนือจากนี้ก็คือเรื่องของ ขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้ซื้อทุกรายจะต้องทำความเข้าใจ เพราะไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อคอนโด มือหนึ่งจากผู้พัฒนาโครงการ หรือการซื้อคอนโดมือสองต่อจากผู้เป็นเจ้าของก็ตาม ขั้นตอนของการ โอนคอนโด คือเรื่องที่จะสร้างความปวดหัวไม่น้อยสำหรับใครที่ไม่เคยทำความเข้าใจมาก่อน

โพสต์เมื่อ18 August 2021

คอนโดให้เช่ายอดนิยม

propertyhub logo

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต
จํากัด เลขที่ 242 ห้องเลขที่ A210 อาคาร A
ศูนย์การค้าเพลินนารี่มอลล์
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

twitter icon
youtube icon
instagram icon
Copyright © 2019-2020 Zimple Internet Co., Ltd. , All rights reserved.
facebook icon
twitter icon
youtube icon
instagram icon