Propertyhub
propertyhub logo
Reviewคู่มือ/ซื้อ/ขาย/เช่าHome & LivingNewsนายหน้ามือโปร
ค้นหาบทความclock

รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

ซื้อคอนโดการเงินโอนอสังหาฯ
BY
Boonma T.
โพสต์เมื่อ
18 August 2021

ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างคอนโดนั้น นอกเหนือจากราคาขายคอนโดแล้ว สิ่งที่ต้องทราบนอกเหนือจากนี้ก็คือเรื่องของ ขั้นตอนต่างๆ
ที่ผู้ซื้อทุกรายจะต้องทำความเข้าใจ เพราะไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อคอนโด มือหนึ่งจากผู้พัฒนาโครงการ หรือการซื้อคอนโดมือสองต่อจากผู้เป็นเจ้าของก็ตาม ขั้นตอนของการ​ โอนคอนโด คือเรื่องที่จะสร้างความปวดหัวไม่น้อยสำหรับใครที่ไม่เคยทำความเข้าใจมาก่อน 

นั่นก็เพราะว่า การโอนคอนโดจะต้องมีเรื่องของการเตรียมเอกสารสำคัญที่ใช้ในการโอน และเอกสารต่างๆ เหล่านี้ก็จะต้องเตรียมให้พร้อมก่อนที่จะถึงขั้นตอนของการรับโอนกรรมสิทธิ์คอนโด ซึ่งใครที่กำลังจะเข้าสู่ขั้นตอนนี้เราก็นำข้อมูลมาบอกกันแล้วว่า สิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้าง 

ขั้นตอนในการโอนคอนโด

หลังจากที่มีการประกาศ ขายคอนโด และมีผู้ที่ตัดสินใจ ซื้อคอนโด แล้ว สิ่งต่อมาก็คือเรื่องของ การโอนคอนโด หรือที่เป็นภาษาทางการขึ้นมาหน่อยจะเรียกกันว่า การโอนกรรมสิทธิ์คอนโด ซึ่งในส่วนนี้จะต้องมีการเตรียมค่าใช้จ่ายและเอกสารดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมค่าใช้จ่าย

กรณีที่เป็นการซื้อคอนโดมือหนึ่งจากรอบ Presale ผู้ที่ซื้อจะได้รับการแจ้งมาว่าค่าใช้จ่ายที่ยังเหลือ และต้องชำระให้ทางโครงการเป็นจำนวนเงินกี่บาท ซึ่งก็จะคำนวณจากยอดส่วนที่เหลือของการผ่อนเงินดาวน์คอนโดที่จ่ายไปก่อนหน้าประมาณ 10% จากราคาเต็มของคอนโด ซึ่งผู้ที่ซื้อสามารถจ่ายเป็นเงินสดได้ หรือเข้าสู่ขั้นตอนของการกู้สินเชื่อกับทางธนาคารได้เลย 

กรณีที่เป็นการซื้อคอนโดมือสอง ส่วนที่ต้องจ่ายก็คือเงินส่วนที่เหลือจากการวางเงินจองมัดจำ โดยเงินส่วนนี้ก็สามารถจ่ายด้วยเงินสด หรือเข้าสู่ขั้นตอนของการกู้สินเชื่อกับทางธนาคารได้เช่นเดียวกัน แต่กรณีของการซื้อคอนโดมือสองนั้น การกู้จะทำได้ในวงเงินสูงสุดที่ประมาณ 90-95% เท่านั้น 

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจรับมอบคอนโด

หลังจากที่มีการซื้อ-ขายคอนโด เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะเสร็จสิ้นการโอนคอนโด สิ่งสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการตรวจรับมอบ ซึ่งในโครงการที่ขายคอนโดมือหนึ่งนั้น ทางโครงการจะทำการติดต่อไปยังผู้ซื้อเพื่อนัดหมายให้เข้ามาทำการตรวจรับมอบคอนโด ซึ่งการตรวจรับมอบก็คือการตรวจดูความเรียบร้อยของห้องนั่นเอง 

โดยในการตรวจรับมอบนี้ผู้ซื้อสามารถที่จะเข้ามาตรวจด้วยตัวเองก็ได้ หรือจะเป็นการว่าจ้างให้ทาง วิศวรกรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือ Inspector ให้เข้ามาตรวจรับห้องแทนก็ได้ ซึ่งหลังตรวจแล้วไม่พบจุดที่ต้องแก้ไขใดๆ ก็สามารถรับมอบได้ทันที แต่กรณีที่ต้องการแก้ไขก็จะต้องรอให้แล้วเสร็จ ก่อนจะมีการตรวจรับมอบกันอีกครั้ง ทั้งนี้ในสัญญาจะต้องมีการระบุด้วยว่า การตรวจรับมอบสามารถทำได้กี่ครั้ง 

ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมเอกสารรับโอนกรรมสิทธิ์คอนโด

ส่วนใหญ่แล้วการซื้อคอนโด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อคอนโดแบบมือหนึ่ง หรือมือสองก็ตาม เจ้าหน้าที่ของทางโครงการ หรือเอเจนต์จะต้องจัดทำรายการด้านเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ต้องทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร แต่กรณีที่เป็นการซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรงแบบไม่มีนายหน้า เอกสารที่จะต้องเตรียมมีดังนี้

3.1 บุคคลธรรมดา

กรณีโสด เอกสารที่ต้องเตรียมได้แก่

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หากมีการเปลี่ยนชื่อมาก่อนหน้าต้องมีสำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล แนบมาด้วย)
 • สำเนาทะเบียนบ้านอันเป็นปัจจุบัน (ทุกหน้า)
 • กรณีสมรส หากมีการสมรสแล้วแม้ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม เอกสารที่ต้องใช้ในการ โอนคอนโด มีดังนี้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งของตนเองและคู่สมรส (หากมีการเปลี่ยนชื่อมาก่อนหน้า ต้องมีสำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล แนบมาด้วย)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน อันเป็นปัจจุบัน ทั้งของตนเองและคู่สมรส (ทุกหน้า)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (หากหย่าร้างให้เตรียมสำเนาใบจดทะเบียนการหย่า, กรณีคู่สมรสเสียชีวิตให้เตรียมสำเนาใบมรณะบัตรด้วย)
 • หนังสือยินยอมของคู่สมรส

3.2 กรณีนิติบุคคลสัญชาติไทย

กรณีนี้จะต้องมีการเตรียมเอกสารมากกว่าบุคคลธรรมดา ดังนี้ 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (ไม่เกิน 1 เดือน)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 1 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 • รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเพื่อซื้อห้องชุดโดยมีการระบุที่มาของเงิน และวัตถุประสงค์ในการซื้อให้ชัดเจน
 • หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการบริษัท
 • แบบ ก.
 • สำเนาเอกสารจดทะเบียนนิติบุคคล

3.3 กรณีบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • หนังสือรับรองการโอนเงินระหว่างประเทศที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ โดยต้องระบุจำนวนเงินที่เพียงพอต่อราคาห้องชุดตามสกุลเงินของธนาคารต่างชาติ
 • กรณีที่ชาวต่างชาติมีบัญชีเงินฝากของธนาคารในไทย มีสกุลเงินที่ใช้เป็นเงินบาทจะต้องมีการขอหลักฐานใบรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคารนั้นๆ 
กรณีที่เป็นชาวต่างชาติและสมรสแล้วเอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้ 
 • สำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • หนังสือยินยอมคู่สมรส
 • กรณีหย่าร้างแล้ว ต้องมีสำเนาใบหย่า
*หากเป็นเอกสารที่มาจากต้นทางที่ใช้ภาษาต่างประเทศ
จะต้องมีฉบับแปลภาษาไทยแนบด้วย

3.4 นิติบุคคลต่างชาติ

 • สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 • รายการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อซื้อห้องชุด โดยระบุที่มาของเงินและวัตถุประสงค์ในการซื้อ
 • หนังสือลายมือชื่อกรรมการบริษัท
 • แบบ ก.
 • สำเนาเอกสารจดทะเบียนนิติบุคคล
 • หนังสือรับรองการโอนเงินระหว่างประเทศหรือถอนเงินจากบัญชีธนาคารในประเทศที่ออกโดยธนาคารพาณิชน์
  โดยระบุจำนวนเงินที่เพียงพอกับราคาห้องชุดในสกุลเงินของธนาคารต่างชาติ
*หากเป็นเอกสารที่มาจากต้นทางที่ใช้ภาษาต่างประเทศ
จะต้องมีฉบับแปลภาษาไทยแนบด้วย

ขั้นตอนที่ 4 เตรียมชำระเงิน

ในการซื้อ-ขายคอนโด
หากผู้ซื้อเลือกที่จะชำระด้วยเงินสดทางโครงการก็ทำการแจ้งรายละเอียดให้กับธนาคารเพื่อออกแคชเชียร์เช็คให้ แต่หากเป็นการกู้สินเชื่อทางเจ้าหน้าที่ของโครงการจะทำการประสานงานกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อที่ผู้ซื้อคอนโดขอสินเชื่อเอาไว้ และหากวงเงินกู้ที่อนุมัติต่ำกว่าค่าใช้จ่ายผู้ซื้อก็จะต้องเตรียมเงินสดไว้สำหรับส่วนต่างนี้ด้วยโดยค่าใช้จ่ายในการโอนคอนโดมีดังนี้ 

4.1 ค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดคิดเป็น 2% ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือราคาตั้งขาย
  โดยจะต้องรับผิดชอบกัน 50/50

4.2 ค่าใช้จ่ายที่ผู้ซื้อคอนโดต้องรับผิดชอบ

 • ค่าจดจำนอง คิดเป็น 1%ของมูลค่าที่จำนอง หรือยอดเงินกู้ทั้งหมด ซึ่งเป็นกรณีที่กู้ธนาคารเพื่อขอสินเชื่อ 

4.3 ค่าใช้จ่ายที่ผู้ขายคอนโดต้องรับผิดชอบ

 • ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายโดยคิดตามเกณฑ์ของสรรพากร
 • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ คิดเป็น 3.3% กรณีขายคอนโดมือสองโดยที่ผู้ขายคอนโดเป็นเจ้าของเดิมไม่เกิน 5 ปี หรือมีชื่อในทะเบียนบ้านน้อยกว่า 1 ปี 
 • ค่าอาการแสตมป์ คิดเป็น 0.5% ของราคาซื้อขาย แต่จะไม่ต่ำกว่าราคาประเมินที่ดิน กรณีที่เป็นการขายคอนโดมือสองที่เจ้าของเดิมถือครองไม่เกิน 5 ปี หรือมีชื่อในทะเบียนบ้านเกิน 1ปีขึ้นไป

ขั้นตอนที่ 5 การโอนกรรมสิทธิ์

ขั้นตอนของการโอนคอนโด ทางโครงการจะมีการนัดหมายวันและเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินในสาขาที่ต้องดูแลพื้นที่ที่ตั้งของโครงการ พร้อมกับมีการแจ้งเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมในการโอนกรรมสิทธิ์ให้ทราบด้วย โดยที่ผู้ซื้อก็สามารถที่จะไปโอนด้วยตัวเองที่สำนักงานที่ดิน หรือจะให้เจ้าหน้าที่โครงการดำเนินการด้วยการมอบอำนาจก็ได้

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบและจัดเก็บหลักฐานการโอนคอนโด

หลังจากที่ผู้ซื้อคอนโดได้รับการโอนกรรมสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เอกสารที่ผู้ซื้อจะได้รับจากการโอนนั้นจะมีดังนี้ 

 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์คอนโดได้แก่ โฉนด หรือใบแสดงกรรมสิทธิ์อาคารชุด
 • หนังสือสัญญาในการซื้อ-ขายคอนโด 
 • หนังสือสัญญาจำนอง
 • ใบเสร็จค่าจดจำนอง

ทั้งหมดนี้ก็คือขั้นตอน และเอกสารต่างๆ ที่จะต้องทราบตั้งแต่เตรียมความพร้อมในการ โอนคอนโด จนกระทั้งรับมอบเสร็จสิ้น แต่ขั้นตอนของการโอนกรรมสิทธิ์ที่เรานำมาบอกกันนี้ก็เป็นเพียงขั้นตอนบางส่วนของการ ซื้อคอนโด เท่านั้น เพราะในการจะเป็นเจ้าของคอนโดสักแห่งนั้นยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องทราบอีกมากมาย ซึ่งเราก็จะนำมาบอกเล่ากันในบทความต่อๆ ไป 

แชร์เนื้อหา
Boonma T.
นักการตลาดคนหนึ่ง ที่ชอบเรื่องดีไซน์ การลงทุน และอสังหาฯ
ช่องทางในการติดตาม
LINE@ Add Friend
บทความที่เกี่ยวข้อง

อัปเดต! วิธีตรวจสอบชื่อเจ้าของโฉนดที่ดินจากข้อมูลของกรมที่ดิน 2567

ในปัจจุบันนี้การตรวจสอบชื่อเจ้าของโฉนดที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ค้นหาเลขระวางที่ดิน ฯลฯ ได้กลายเป็นเรื่องง่าย ๆ เพียงแค่ปลายนิ้ว ผ่านแอปพลิเคชัน “SmartLands” ที่ทางกรมที่ดินได้มีการพัฒนาระบบขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนที่ต้องการตรวจสอบและค้นหาที่ดิน โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานที่ดินให้เสียเวลาเหมือนในอดีต เพราะฉะนั้นในวันนี้เราจึงจะขอนำวิธีตรวจสอบชื่อเจ้าของโฉนดที่ดินจากข้อมูลของกรมที่ดิน 2567 มาฝาก

โพสต์เมื่อ05 March 2024

เช็กราคาประเมินที่ดิน 77 จังหวัด ในปี 2567 ของกรมธนารักษ์

วิธีการเช็กราคาประเมินที่ดินในปี 2567 ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก เพราะสามารถทำได้ด้วยตัวเองผ่าน 2 ช่องทางหลัก ๆ คือ ทางเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ และ LandsMaps ของกรมที่ดิน โดยทั้ง 2 วิธีการดังกล่าว เป็นการเช็กราคาประเมินที่ดินผ่านทางออนไลน์ และไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งวิธีการเช็กราคาประเมินที่ดินของทั้ง 2 ช่อง มีดังนี้

โพสต์เมื่อ03 March 2024

ฟรีแลนซ์ต้องอ่าน! ไม่มีสลิปเงินเดือน ขอกู้ซื้อบ้าน/คอนโดได้หรือไม่ ?

หากคุณต้องการกู้ซื้อบ้านหรือคอนโด แต่คุณประกอบอาชีพฟรีแลนซ์ พ่อค้าแม่ค้าหรือแม้แต่อาชีพอิสระอื่น ๆ ที่ไม่มีสลิปเงินเดือน คุณก็ไม่ต้องเป็นกังวลใจไป เพราะในปัจจุบันนี้ทางธนาคารและสถาบันการเงินหลาย ๆ แห่ง เปิดโอกาสให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระสามารถยื่นเรื่องขอกู้สินเชื่อบ้าน โดยไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน ทั้งนี้เราจะขออธิบายการขอเอกสารทางการเงินของทางธนาคารก่อนว่า...

โพสต์เมื่อ02 March 2024

ความเสี่ยงที่คุณ(อาจจะ)ต้องเจอ เมื่อตัดสินใจซื้อคอนโดที่ยังสร้างไม่เสร็จ!

การจองคอนโดในตอนที่ยังสร้างไม่เสร็จ มันก็มีความเสี่ยงที่คุณอาจจะได้เจอ และหลาย ๆ คน ก็มักจะมองข้ามรายละเอียดในส่วนนี้ไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นในวันนี้ทีมงาน Propertyhub จึงจะขอมากล่าวถึงประเด็นที่ว่า “ความเสี่ยงที่คุณ(อาจจะ)ต้องเจอ เมื่อตัดสินใจซื้อคอนโดที่ยังสร้างไม่เสร็จ” ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความตระหนักรู้ว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างที่คุณอาจจะต้องเจอ และนำไปพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อคอนโดที่กำลังอยู่ในช่วง Pre-Sale หรือคอนโดที่ยังสร้างไม่เสร็จ

โพสต์เมื่อ29 February 2024

บทความแนะนำ

ขั้นตอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องทำอย่างไรกันนะ ?

ขั้นตอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องทำอย่างไรกันนะ ?

สำหรับใครที่กำลังจะไปทำเรื่อง “ขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า” บทความนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับคุณอย่างแน่นอน เพราะว่าเราได้รวบรวมขั้นตอนการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า พร้อมกับลิสต์รายชื่อเอกสารที่คุณจะต้องจัดเตรียมมาฝาก

โพสต์เมื่อ25 February 2023
วิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” แบบไม่ต้องไปถึงกรมที่ดิน

วิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” แบบไม่ต้องไปถึงกรมที่ดิน

ปัจจุบันนี้คุณสามารถเช็คราคาประเมินคอนโดทางออนไลน์ได้แล้ว และที่สำคัญเลยก็คือใช้งานง่าย เช็คราคาประเมินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาและค่าเดินทางไปยังกรมที่ดิน เพราะฉะนั้นทางทีมงาน Propertyhub จึงจะขอนำวิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” มาฝาก

โพสต์เมื่อ16 January 2023
รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างคอนโดนั้น นอกเหนือจากราคาขายคอนโดแล้ว สิ่งที่ต้องทราบนอกเหนือจากนี้ก็คือเรื่องของ ขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้ซื้อทุกรายจะต้องทำความเข้าใจ เพราะไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อคอนโด มือหนึ่งจากผู้พัฒนาโครงการ หรือการซื้อคอนโดมือสองต่อจากผู้เป็นเจ้าของก็ตาม ขั้นตอนของการ โอนคอนโด คือเรื่องที่จะสร้างความปวดหัวไม่น้อยสำหรับใครที่ไม่เคยทำความเข้าใจมาก่อน

โพสต์เมื่อ18 August 2021

คอนโดให้เช่ายอดนิยม

propertyhub logo

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต
จํากัด เลขที่ 242 ห้องเลขที่ A210 อาคาร A
ศูนย์การค้าเพลินนารี่มอลล์
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

twitter icon
youtube icon
instagram icon
Copyright © 2019-2020 Zimple Internet Co., Ltd. , All rights reserved.
facebook icon
twitter icon
youtube icon
instagram icon