Propertyhub
propertyhub logo
Reviewคู่มือ/ซื้อ/ขาย/เช่าHome & LivingNewsนายหน้ามือโปร
ค้นหาบทความclock

ขั้นตอนการย้ายทะเบียนบ้าน ต้องทำอย่างไร ? ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

เคล็ดลับขายคอนโดรอบรู้เรื่องบ้านซื้อบ้าน
BY
KAiiW.
โพสต์เมื่อ
23 January 2024

เมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจซื้อคอนโดใหม่หรือบ้านใหม่ นอกเหนือจากทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ต้องขนย้ายแล้ว “การย้ายเข้าทะเบียนบ้านใหม่หรือย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง” ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญที่คุณจะต้องดำเนินการ ดังนั้นทางทีมงาน Propertyhub จึงจะขอนำรายละเอียด “ขั้นตอนการย้ายทะเบียนบ้านและเอกสารที่คุณจะต้องเตรียม” ให้พร้อมก่อนไปดำเนินการทำเรื่องย้ายทะเบียนบ้านมาฝาก ซึ่งจะมีขั้นตอนและเอกสารอะไรบ้างนั้น เราไปติดตามข้อมูลนี้พร้อม ๆ กันเลย

“ทะเบียนบ้านสำหรับผู้ที่พึ่งซื้อคอนโดใหม่ ทาง Developer จะส่งมอบเล่มทะเบียนบ้าน(สีน้ำเงิน) ให้กับคุณหลังจากการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายที่สำนักงานที่ดินเสร็จสิ้น”

ประเภทของทะเบียนบ้าน

ในปัจจุบันนี้มีทะเบียนบ้านทั้งหมด 5 ประเภท ซึ่งประกอบไปด้วย

 • ทะเบียนบ้าน ทร.14 : เป็นเล่มสีน้ำเงิน ซึ่งจะออกให้กับคนไทยหรือต่างชาติที่มีใบสำคัญประจำตัว
 • ทะเบียนบ้าน ทร.13 : เป็นเล่มสีเหลืองออกให้กับชาวต่างชาติที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในลักษณะชั่วคราว รวมถึงคนเข้าเมืองผิดกฎหมายก็สามารถขอได้ ทั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้มีหลักฐานแสดงถึงสถานะทางทะเบียนของคนต่างชาติในประเทศไทย
 • ทะเบียนบ้านชั่วคราว : เป็นทะเบียนบ้านที่ออกให้กับบ้านที่ปลูกสร้างในที่สาธารณะหรือโดยบุกรุกป่าสงวน หรือโดยมิได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือตามกฎหมายอื่น มีอายุการใช้งานไม่เกิน 1 ปี
 • ทะเบียนบ้านชั่วคราวของสำนักทะเบียน : เป็นทะเบียนบ้านที่ออกให้กับบุคคลที่แจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) และจะย้ายไปยังที่อยู่ใหม่ มีอายุการใช้งานไม่เกิน 60 วัน
 • ทะเบียนบ้านกลาง : ออกโดยผู้อำนวยการทะเบียนกลาง (ไม่ใช่ทะเบียนบ้าน) ซึ่งเป็นทะเบียนบ้านที่ออกให้กับบุคคลที่อาจจะไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทั่วไป เช่น บุคคลที่อาศัยอยู่ในสถานศึกษา สถานพยาบาล สถานกักขัง หรือสถานพินิจ เป็นต้น

1. การขอทะเบียนบ้าน

เอกสารสำหรับใช้ในการขอทะเบียนบ้าน

 • บัตรประชาชนของผู้ขอทะเบียนบ้าน : ในกรณีที่เจ้าบ้านไม่สามารถไปทำเรื่องเองได้ จำเป็นที่จะต้องมีสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ชุด พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง แนบไปพร้อมใบมอบอำนาจและลงลายมือชื่อพยานจำนวน 2 คน
 • ใบ ท.ร.9 หรือ ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน : เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานในท้องที่ที่บ้านปลูกสร้างเสร็จตั้งอยู่
 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (ถ้ามี) : อาทิ โฉนดที่ดิน นส.3 ส.ป.ก.4-01 และ ส.ค.1 เป็นต้น ไม่รวม ภ.บ.ท.5 หรือใบภาษีบำรุงท้องที่
 • ใบอนุญาตก่อสร้างบ้าน (กรณีปลูกบ้านใหม่) หรือ หนังสือรับรองสิ่งปลูกบ้าน (กรณีสร้างบ้านนานแล้ว) หรือหนังสือสัญญาซื้อขายบ้าน (ถ้ามี) : หากไม่มีเอกสารดังกล่าวให้ใช้หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินหรือสัญญาเช่าที่ดิน
 • รูปถ่ายบ้านที่สร้างแล้วเสร็จทั้ง 4 ด้าน : ได้แก่ ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้ายและด้านขวา เพื่อให้นายทะเบียนตรวจสอบลักษณะบ้านอีกครั้ง

ขั้นตอนในการขอทะเบียนบ้าน

 1. ให้คุณนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นเรื่อง ณ สำนักทะเบียนพื้นที่ที่คุณปลูกสร้างหรือซื้อโครงการบ้านหลังนั้นเอาไว้ หากอยู่ในกรุงเทพฯ ให้ไปยังฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขต แต่ถ้าหากเป็นพื้นที่ปริมณฑลและต่างจังหวัดก็ให้ไปยังฝ่ายทะเบียนของที่ว่าการอำเภอ
 2. หลังจากทำการยื่นเรื่องเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปนายทะเบียนจะตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ หากครบถ้วนหรือไม่ ? ซึ่งถ้าเอกสารครบถ้วน ก็จะเข้าสู่การออกเลขที่บ้าน หนังสือเล่มทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
 3. และเมื่อเอกสารทำเสร็จครบถ้วนทางนายทะเบียนก็จะส่งคืนให้กับผู้ที่มาขอทะเบียนบ้าน เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการขอทะเบียนบ้าน

2. การย้ายเข้าทะเบียนบ้าน

เอกสารสำหรับใช้ในการย้ายเข้าทะเบียนบ้าน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
 • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
 • หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีผู้แจ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน)
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
 • ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร. 6) ตอนที่ 1 และ 2 ซึ่งเจ้าบ้านลงนามยินยอมให้ย้ายเข้าแล้ว

ขั้นตอนการย้ายเข้าทะเบียนบ้าน

 1. ให้คุณนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นต่อนายทะเบียนที่สำนักงานเขตหรือสำนักงานอำเภอท้องที่ที่จะย้ายเข้า โดยสามารถยื่นได้ด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ ซึ่งในกรณีที่มอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน จะต้องนำหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย
 2. นายทะเบียนจะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ จากนั้นจึงลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่และเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
 3. หลังจากนั้นนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองการแจ้งย้ายที่อยู่แก่คุณเป็นหลักฐานและคืนสำเนาทะเบียนบ้านให้แก่ผู้แจ้ง ซึ่งขั้นตอนหลัก ๆ ในการย้ายเข้าทะเบียนบ้านก็ถือได้ว่าเป็นอันเสร็จสิ้น

3. การย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง

การย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง คือ การแจ้งย้ายออกและย้ายเข้าทะเบียนบ้านไปพร้อม ๆ กัน โดยผู้แจ้งย้ายไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งย้ายออกที่ทะเบียนบ้านเดิม แต่สามารถแจ้งย้ายเข้าที่ทะเบียนบ้านใหม่ได้เลยทันที

เอกสารสำหรับใช้ในการย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง

 • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่จะย้ายเข้าอยู่ในบ้าน
 • หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าบ้านที่อนุญาตให้ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่
 • หนังสือยินยอมให้แจ้งย้ายเข้าของเจ้าบ้านที่จะเข้าอยู่ใหม่ (กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถไปแจ้งย้ายได้)
 • หนังสือมอบหมายจากผู้ย้ายที่อยู่ บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมด้วยสำเนาบัตรดังกล่าวที่ลงชื่อเจ้าของบัตรกำกับไว้ ทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ (ต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเจ้าบ้าน ไม่ว่าจะเป็นคู่สมรส ญาติ คนรู้จัก เป็นต้น)

ขั้นตอนการย้ายเข้าทะเบียนบ้านปลายทาง

 1. ให้คุณนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นต่อนายทะเบียนที่สำนักงานเขตหรือสำนักงานอำเภอท้องที่ที่จะย้ายเข้า
 2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานและลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ จากนั้นให้คุณเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด ซึ่งถ้าหากเอกสารครบถ้วน นายทะเบียนจะลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่และสำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
 3. จากนั้นจะมอบสำเนาทะเบียนบ้านและหลักฐานคืนให้ ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

เห็นไหมล่ะว่าการย้ายเข้าทะเบียนบ้านใหม่หรือย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากเลยแม้แต่น้อย เพียงแต่คุณจะต้องจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างรวดเร็ว และไว้โอกาสหน้าเราจะนำข้อมูลดี ๆ อะไรมาฝากอีก คุณก็สามารถติดตามได้ที่ Propertyhub Blog : บทความที่รวมทุก Lifestyle ของคนรักคอนโดและบ้าน

แชร์เนื้อหา
KAiiW.
ช่องทางในการติดตาม
LINE@ Add Friend
บทความที่เกี่ยวข้อง

อัปเดต! วิธีตรวจสอบชื่อเจ้าของโฉนดที่ดินจากข้อมูลของกรมที่ดิน 2567

ในปัจจุบันนี้การตรวจสอบชื่อเจ้าของโฉนดที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ค้นหาเลขระวางที่ดิน ฯลฯ ได้กลายเป็นเรื่องง่าย ๆ เพียงแค่ปลายนิ้ว ผ่านแอปพลิเคชัน “SmartLands” ที่ทางกรมที่ดินได้มีการพัฒนาระบบขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนที่ต้องการตรวจสอบและค้นหาที่ดิน โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานที่ดินให้เสียเวลาเหมือนในอดีต เพราะฉะนั้นในวันนี้เราจึงจะขอนำวิธีตรวจสอบชื่อเจ้าของโฉนดที่ดินจากข้อมูลของกรมที่ดิน 2567 มาฝาก

โพสต์เมื่อ05 March 2024

เช็กราคาประเมินที่ดิน 77 จังหวัด ในปี 2567 ของกรมธนารักษ์

วิธีการเช็กราคาประเมินที่ดินในปี 2567 ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก เพราะสามารถทำได้ด้วยตัวเองผ่าน 2 ช่องทางหลัก ๆ คือ ทางเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ และ LandsMaps ของกรมที่ดิน โดยทั้ง 2 วิธีการดังกล่าว เป็นการเช็กราคาประเมินที่ดินผ่านทางออนไลน์ และไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งวิธีการเช็กราคาประเมินที่ดินของทั้ง 2 ช่อง มีดังนี้

โพสต์เมื่อ03 March 2024

ฟรีแลนซ์ต้องอ่าน! ไม่มีสลิปเงินเดือน ขอกู้ซื้อบ้าน/คอนโดได้หรือไม่ ?

หากคุณต้องการกู้ซื้อบ้านหรือคอนโด แต่คุณประกอบอาชีพฟรีแลนซ์ พ่อค้าแม่ค้าหรือแม้แต่อาชีพอิสระอื่น ๆ ที่ไม่มีสลิปเงินเดือน คุณก็ไม่ต้องเป็นกังวลใจไป เพราะในปัจจุบันนี้ทางธนาคารและสถาบันการเงินหลาย ๆ แห่ง เปิดโอกาสให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระสามารถยื่นเรื่องขอกู้สินเชื่อบ้าน โดยไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน ทั้งนี้เราจะขออธิบายการขอเอกสารทางการเงินของทางธนาคารก่อนว่า...

โพสต์เมื่อ02 March 2024

ความเสี่ยงที่คุณ(อาจจะ)ต้องเจอ เมื่อตัดสินใจซื้อคอนโดที่ยังสร้างไม่เสร็จ!

การจองคอนโดในตอนที่ยังสร้างไม่เสร็จ มันก็มีความเสี่ยงที่คุณอาจจะได้เจอ และหลาย ๆ คน ก็มักจะมองข้ามรายละเอียดในส่วนนี้ไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นในวันนี้ทีมงาน Propertyhub จึงจะขอมากล่าวถึงประเด็นที่ว่า “ความเสี่ยงที่คุณ(อาจจะ)ต้องเจอ เมื่อตัดสินใจซื้อคอนโดที่ยังสร้างไม่เสร็จ” ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความตระหนักรู้ว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างที่คุณอาจจะต้องเจอ และนำไปพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อคอนโดที่กำลังอยู่ในช่วง Pre-Sale หรือคอนโดที่ยังสร้างไม่เสร็จ

โพสต์เมื่อ29 February 2024

บทความแนะนำ

ขั้นตอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องทำอย่างไรกันนะ ?

ขั้นตอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องทำอย่างไรกันนะ ?

สำหรับใครที่กำลังจะไปทำเรื่อง “ขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า” บทความนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับคุณอย่างแน่นอน เพราะว่าเราได้รวบรวมขั้นตอนการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า พร้อมกับลิสต์รายชื่อเอกสารที่คุณจะต้องจัดเตรียมมาฝาก

โพสต์เมื่อ25 February 2023
วิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” แบบไม่ต้องไปถึงกรมที่ดิน

วิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” แบบไม่ต้องไปถึงกรมที่ดิน

ปัจจุบันนี้คุณสามารถเช็คราคาประเมินคอนโดทางออนไลน์ได้แล้ว และที่สำคัญเลยก็คือใช้งานง่าย เช็คราคาประเมินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาและค่าเดินทางไปยังกรมที่ดิน เพราะฉะนั้นทางทีมงาน Propertyhub จึงจะขอนำวิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” มาฝาก

โพสต์เมื่อ16 January 2023
รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างคอนโดนั้น นอกเหนือจากราคาขายคอนโดแล้ว สิ่งที่ต้องทราบนอกเหนือจากนี้ก็คือเรื่องของ ขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้ซื้อทุกรายจะต้องทำความเข้าใจ เพราะไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อคอนโด มือหนึ่งจากผู้พัฒนาโครงการ หรือการซื้อคอนโดมือสองต่อจากผู้เป็นเจ้าของก็ตาม ขั้นตอนของการ โอนคอนโด คือเรื่องที่จะสร้างความปวดหัวไม่น้อยสำหรับใครที่ไม่เคยทำความเข้าใจมาก่อน

โพสต์เมื่อ18 August 2021

คอนโดให้เช่ายอดนิยม

propertyhub logo

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต
จํากัด เลขที่ 242 ห้องเลขที่ A210 อาคาร A
ศูนย์การค้าเพลินนารี่มอลล์
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

twitter icon
youtube icon
instagram icon
Copyright © 2019-2020 Zimple Internet Co., Ltd. , All rights reserved.
facebook icon
twitter icon
youtube icon
instagram icon