Propertyhub
propertyhub logo
Reviewคู่มือ/ซื้อ/ขาย/เช่าHome & LivingNewsนายหน้ามือโปร
ค้นหาบทความclock

“สำเนาทะเบียนบ้าน” เอกสารสำคัญและเรื่องน่ารู้

ซื้อคอนโดกฎหมายซื้อบ้าน
BY
KAiiW.
โพสต์เมื่อ
21 February 2023

“ทะเบียนบ้าน” ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเอกสารสำคัญที่คนไทยทุกคนคงจะต้องรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะในทุกๆ ครั้งที่มีการติดต่องานราชการหรือภาคเอกชน สำเนาทะเบียนบ้านก็มักจะต้องถูกหยิบมาใช้อยู่เสมอๆ โดยที่พักอาศัยทุกหลัง ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดก็จะมีทะเบียนบ้านอย่างละ 1 เล่ม ภายใต้การดูแลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และในวันนี้เราจะมากล่าวถึงรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับทะเบียนบ้านกัน โดยเราขอรับประกันเลยว่าทุกๆ ข้อมูลจะเป็นประโยชน์ที่จะช่วยทำให้คุณได้รู้จักกับทะเบียนบ้านมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

ทะเบียนบ้านคืออะไร ?

ตามมาตรา 4 พรบ.ทะเบียนราษฎร พ.ศ 2534 ระบุไว้ว่า ทะเบียนบ้าน (ทะเบียนราษฎร หรือ ทร.14) คือ ทะเบียนประจำบ้านแต่ละบ้าน ซึ่งแสดงเลขประจำบ้านและรายชื่อบุคคลทั้งหมดที่อยู่ในบ้าน ทั้งนี้รายละเอียดภายในทะเบียนบ้านจะมีข้อมูลตัวบุคคล อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน เพศ วันเดือนปีเกิดและวันที่เสียชีวิต รวมไปถึงสัญชาติ ศาสนา ภูมิลำเนา ชื่อบิดามารดา ฯลฯ

รายละเอียดภายในทะเบียนบ้าน

สำหรับรายละเอียดภายในทะเบียนบ้านนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งประกอบไปด้วย...

1. รายละเอียดเกี่ยวกับบ้าน

 • เลขรหัสประจำบ้าน 11 หลัก (ส่วนสำคัญคือหลักที่ 1-4 เพราะเป็นรหัสของสำนักทะเบียนตามรหัสจังหวัดและอำเภอของประเทศไทย ส่วนหลักที่ 5-10 เป็นเลขเรียงลำดับของแต่ละบ้านในสำนักทะเบียนนั้นๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ได้กำหนด และหลักที่ 11 เป็นเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจำบ้านทั้งหมด
 • สำนักทะเบียนระบุชื่อท้องถิ่น : ซึ่งจะสอดคล้องกับเลขรหัสประจำบ้าน 4 หลักแรก
 • รายการที่อยู่ : เป็นการระบุที่อยู่แบบเป็นทางการของบ้าน คือ บ้านเลขที่ หมู่ ถนน แขวง เขต จังหวัด โดยเรามักจะใช้รายละเอียดในส่วนนี้ อ้างอิงสำหรับการกรอกข้อมูลที่อยู่ตามเอกสารทั่วๆ ไป
 • ชื่อหมู่บ้าน : ระบุชื่อหมู่บ้านหรือชื่อโครงการ
 • ชื่อบ้าน : ระบุชื่อหมู่บ้านหรือชื่อโครงการ
 • ประเภทบ้าน : อาคารชุด ตึกแถว
 • ลักษณะบ้าน : อาคารชุด ตึกเดี่ยว ตึกแฝด
 • วัน เดือน ปี : ที่ได้กำหนดบ้านเลขที่

2.รายละเอียดข้อมูลบุคคลภายในบ้าน

ในส่วนของรายละเอียดข้อมูลบุคคลภายในบ้านจะมีรายละเอียดของแต่ละบุคคลปรากฏอยู่ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ-นามสกุล ชื่อบิดา-มารดา เลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ประวัติย้ายที่อยู่เดิม ฯลฯ ทั้งนี้รายชื่อภายในทะเบียนบ้านจะถูกแบ่งออกเป็น 2 สถานะ คือ

2.1 เจ้าบ้าน

เจ้าบ้าน คือ ผู้ที่มีชื่อเป็นหัวหน้าครอบครองบ้าน ซึ่งตามกฎหมายทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ได้กำหนดให้เจ้าบ้านมีหน้าที่ต้องแจ้งหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปแจ้งเรื่องต่อนายทะเบียนเมื่อมีเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • แจ้งเกิด – เมื่อมีคนเกิดขึ้นมาใหม่ และต้องการนำชื่อเข้าสู่ทะเบียนบ้านหลังนั้นๆ เจ้าบ้านจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่นภายใน 15 วัน(นับตั้งแต่วันที่เกิด)
 • แจ้งตาย – เมื่อบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ภายในทะเบียนบ้านตาย เจ้าบ้านจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่นภายใน 24 ชั่วโมง(นับตั้งแต่เวลาตายหรือพบศพ)
 • แจ้งย้ายคนเข้า-ออก – เมื่อมีการย้ายชื่อเข้า-ออก ภายในทะเบียนบ้าน เจ้าบ้านจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่นภายใน 15 วัน(นับแต่วันที่ผู้นั้นย้ายเข้า หรือย้ายออกจากบ้าน)
 • แจ้งขอเลขหมายประจำบ้าน – ในกรณีที่มีการรื้อถอนบ้านเดิมและปลูกสร้างบ้านใหม่ ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่น เพื่อขอเลขหมายประจำบ้านภายใน 15 วัน(นับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ) โดยบ้านที่จะขอเลขบ้าน ต้องมีลักษณะเป็นบ้านที่สามารถอยู่อาศัยได้

2.2 ผู้อยู่อาศัย

ผู้อยู่อาศัย คือ ผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน

“ทั้งนี้ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังใดก็ตาม จะถูกตีความว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านหลังหลัก และที่สำคัญคือเราสามารถมีชื่ออยู่ภายในทะเบียนบ้านได้หลังเดียวเท่านั้น แม้ว่าจะมีบ้านหรือคอนโดหลายหลังก็ตาม อีกทั้งทะเบียนบ้านไม่จำเป็นต้องมีชื่อผู้อยู่อาศัยทุกหลังก็ได้(สำหรับผู้ที่มีบ้านหรือคอนโดหลายหลัง)”

เอกสารที่ใช้ในการขอทะเบียนบ้าน

 • เอกสาร ทร.9 หรือ ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน ออกโดยหน่วยงานท้องที่ (ผู้ใหญ่บ้าน/อบต.)
 • ใบอนุญาตก่อสร้างหรือหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือ หนังสือสัญญาซื้อขายบ้าน
 • โฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์แสดงการครอบครองที่ดิน
 • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบ้าน ผู้แจ้งขอทะเบียนบ้าน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
 • หนังสือมอบอำนาจ ถ้าเจ้าของบ้านไม่สามารถมาติดต่อขอทะเบียนบ้านด้วยตนเอง ได้มอบหมายให้ผู้อื่นมาติดต่อแทน สำหรับเอกสารที่จะต้องใช้ กรณีรับมอบอำนาจ จะมีบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้าน และ เซ็นสำเนาถูกต้องในเอกสารสำคัญอย่างละ 1 ชุด ในเอกสารมอบอำนาจจะต้องมีพยานบุคคล 2 คน ลงชื่อรับทราบด้วย
 • รูปถ่ายสิ่งปลูกสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประกอบไปด้วย 4 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย และด้านขวาของตัวบ้าน

ทะเบียนบ้านคอนโด แตกต่างจากทะเบียนบ้านทั่วๆ ไปหรือไม่ ?

สำหรับคำตอบในข้อนี้ก็คือ “ไม่แตกต่าง” เพียงแค่รายละเอียดภายในทะเบียนบ้านของคอนโด จะมีการระบุลักษณที่อยู่อาศัยเป็นประเภท “อาคารชุด”

ทะเบียนบ้านหายต้องทำอย่างไร ?

ในกรณีที่ทะเบียนบ้านสูญหาย คุณสามารถยื่นคำร้องกับฝ่ายทะเบียน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานได้ดังต่อไปนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
 • กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน จะต้องมีบัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบหมาย หนังสือผู้มอบหมาย ค่าธรรมเนียมในการออกเล่มใหม่ฉบับละ 20 บาท

เราก็คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “ทะเบียนบ้านคือเอกสารสำคัญ” ที่คุณจะต้องเก็บรักษาไว้ให้ดี ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดของทรัพย์สินและตัวของคุณเอง โดยทางทีมงาน Propertyhub ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อย ซึ่งไว้โอกาสหน้าทีมงานจะนำข้อมูลดีๆ อะไรมาฝากชาวคอนโดอีก คุณก็สามารถติดตามพวกเราได้ที่ Propertyhub Blog : บทความสำหรับชาวคอนโดยุคใหม่

และสำหรับใครที่กำลังมองหาโครงการคอนโดทำเลสวย ราคาดี คุณก็สามารถเข้ามาเลือกชมได้ที่ Propertyhub เว็บไซต์ที่รวบรวมโครงการคอนโดไว้กว่า 4,000 แห่ง ทั่วประเทศ

แชร์เนื้อหา
KAiiW.
ช่องทางในการติดตาม
LINE@ Add Friend
บทความที่เกี่ยวข้อง

อัปเดต! วิธีตรวจสอบชื่อเจ้าของโฉนดที่ดินจากข้อมูลของกรมที่ดิน 2567

ในปัจจุบันนี้การตรวจสอบชื่อเจ้าของโฉนดที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ค้นหาเลขระวางที่ดิน ฯลฯ ได้กลายเป็นเรื่องง่าย ๆ เพียงแค่ปลายนิ้ว ผ่านแอปพลิเคชัน “SmartLands” ที่ทางกรมที่ดินได้มีการพัฒนาระบบขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนที่ต้องการตรวจสอบและค้นหาที่ดิน โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานที่ดินให้เสียเวลาเหมือนในอดีต เพราะฉะนั้นในวันนี้เราจึงจะขอนำวิธีตรวจสอบชื่อเจ้าของโฉนดที่ดินจากข้อมูลของกรมที่ดิน 2567 มาฝาก

โพสต์เมื่อ05 March 2024

เช็กราคาประเมินที่ดิน 77 จังหวัด ในปี 2567 ของกรมธนารักษ์

วิธีการเช็กราคาประเมินที่ดินในปี 2567 ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก เพราะสามารถทำได้ด้วยตัวเองผ่าน 2 ช่องทางหลัก ๆ คือ ทางเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ และ LandsMaps ของกรมที่ดิน โดยทั้ง 2 วิธีการดังกล่าว เป็นการเช็กราคาประเมินที่ดินผ่านทางออนไลน์ และไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งวิธีการเช็กราคาประเมินที่ดินของทั้ง 2 ช่อง มีดังนี้

โพสต์เมื่อ03 March 2024

ฟรีแลนซ์ต้องอ่าน! ไม่มีสลิปเงินเดือน ขอกู้ซื้อบ้าน/คอนโดได้หรือไม่ ?

หากคุณต้องการกู้ซื้อบ้านหรือคอนโด แต่คุณประกอบอาชีพฟรีแลนซ์ พ่อค้าแม่ค้าหรือแม้แต่อาชีพอิสระอื่น ๆ ที่ไม่มีสลิปเงินเดือน คุณก็ไม่ต้องเป็นกังวลใจไป เพราะในปัจจุบันนี้ทางธนาคารและสถาบันการเงินหลาย ๆ แห่ง เปิดโอกาสให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระสามารถยื่นเรื่องขอกู้สินเชื่อบ้าน โดยไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน ทั้งนี้เราจะขออธิบายการขอเอกสารทางการเงินของทางธนาคารก่อนว่า...

โพสต์เมื่อ02 March 2024

ความเสี่ยงที่คุณ(อาจจะ)ต้องเจอ เมื่อตัดสินใจซื้อคอนโดที่ยังสร้างไม่เสร็จ!

การจองคอนโดในตอนที่ยังสร้างไม่เสร็จ มันก็มีความเสี่ยงที่คุณอาจจะได้เจอ และหลาย ๆ คน ก็มักจะมองข้ามรายละเอียดในส่วนนี้ไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นในวันนี้ทีมงาน Propertyhub จึงจะขอมากล่าวถึงประเด็นที่ว่า “ความเสี่ยงที่คุณ(อาจจะ)ต้องเจอ เมื่อตัดสินใจซื้อคอนโดที่ยังสร้างไม่เสร็จ” ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความตระหนักรู้ว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างที่คุณอาจจะต้องเจอ และนำไปพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อคอนโดที่กำลังอยู่ในช่วง Pre-Sale หรือคอนโดที่ยังสร้างไม่เสร็จ

โพสต์เมื่อ29 February 2024

บทความแนะนำ

ขั้นตอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องทำอย่างไรกันนะ ?

ขั้นตอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องทำอย่างไรกันนะ ?

สำหรับใครที่กำลังจะไปทำเรื่อง “ขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า” บทความนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับคุณอย่างแน่นอน เพราะว่าเราได้รวบรวมขั้นตอนการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า พร้อมกับลิสต์รายชื่อเอกสารที่คุณจะต้องจัดเตรียมมาฝาก

โพสต์เมื่อ25 February 2023
วิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” แบบไม่ต้องไปถึงกรมที่ดิน

วิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” แบบไม่ต้องไปถึงกรมที่ดิน

ปัจจุบันนี้คุณสามารถเช็คราคาประเมินคอนโดทางออนไลน์ได้แล้ว และที่สำคัญเลยก็คือใช้งานง่าย เช็คราคาประเมินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาและค่าเดินทางไปยังกรมที่ดิน เพราะฉะนั้นทางทีมงาน Propertyhub จึงจะขอนำวิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” มาฝาก

โพสต์เมื่อ16 January 2023
รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างคอนโดนั้น นอกเหนือจากราคาขายคอนโดแล้ว สิ่งที่ต้องทราบนอกเหนือจากนี้ก็คือเรื่องของ ขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้ซื้อทุกรายจะต้องทำความเข้าใจ เพราะไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อคอนโด มือหนึ่งจากผู้พัฒนาโครงการ หรือการซื้อคอนโดมือสองต่อจากผู้เป็นเจ้าของก็ตาม ขั้นตอนของการ โอนคอนโด คือเรื่องที่จะสร้างความปวดหัวไม่น้อยสำหรับใครที่ไม่เคยทำความเข้าใจมาก่อน

โพสต์เมื่อ18 August 2021

คอนโดให้เช่ายอดนิยม

propertyhub logo

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต
จํากัด เลขที่ 242 ห้องเลขที่ A210 อาคาร A
ศูนย์การค้าเพลินนารี่มอลล์
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

twitter icon
youtube icon
instagram icon
Copyright © 2019-2020 Zimple Internet Co., Ltd. , All rights reserved.
facebook icon
twitter icon
youtube icon
instagram icon