Propertyhub
propertyhub logo
Reviewคู่มือ/ซื้อ/ขาย/เช่าHome & LivingNewsนายหน้ามือโปร
ค้นหาบทความclock

เตรียมตัวให้พร้อม! ก่อนยื่นลดหย่อนภาษีปี 2565

การเงินภาษี
BY
KAiiW.
โพสต์เมื่อ
04 September 2022

สำหรับเรื่องการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น เป็นเรื่องที่ทุกคนต่างรู้ดีว่ามันคือหน้าที่และข้อกฎหมายที่ผู้มีรายได้จะต้องยื่นภาษี เพื่อแสดงหลักฐานรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา และแม้ว่ารายได้ของบางคนจะไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายภาษีแต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องยื่นให้ทางสรรพากรได้ตรวจสอบ โดยการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นจะยื่นปีละ 1 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคมของทุกๆ ปี หรือถ้าหากยื่นทางออนไลน์จะสามารถยื่นได้ถึง 8 เมษายน และก็คงจะมีคำถามตามมาว่า การลดหย่อนภาษีที่ได้ยินบ่อยๆ คืออะไร ? มันสามารถลดหย่อนภาษีได้จริงๆ หรอ ? ดังนั้นวันนี้ทางทีมงาน Propertyhub จึงได้ไปเสาะหาข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้มาฝาก ซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้น เราไปติดตามข้อมูลและเตรียมตัวในการยื่นภาษีปี 2565 พร้อมๆ กันเลย

เอกสารที่คุณต้องเตรียมสำหรับการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีปี 2565

รูปแบบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ ภ.ง.ด.90 (สำหรับผู้มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือน) และ ภ.ง.ด.91 (สำหรับผู้มีรายได้เป็นเงินเดือนโดยไม่มีรายได้เสริมอื่น) โดยคุณจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้...

  1. หนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับใบ 50 ทวิ
  2. รายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมทั้งปี เช่น ค่าเลี้ยงดูบุตร ค่าเลี้ยงดูบิดามารดา
  3. เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษี เพื่อกรอกแบบฟอร์มการยื่นจ่ายภาษี

สถานที่สำหรับการยื่นภาษีประจำปี

  • ยื่นภาษีด้วยตัวเองที่กรมสรรพากร หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
  • ยื่นภาษีออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์กรมสรรพากร https://www.rd.go.th
  • ยื่นภาษีผ่านแอพพลิเคชั่น RD Smart Tax

รวมรายการที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2565

รายการที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2565.jpg

หักลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว

1. หักค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท

2. หักค่าลดหย่อนจากคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ 60,000 บาท

3. ค่าลดหย่อนบุตรที่เรียนอยู่ และอายุไม่เกิน 25 ปี ได้ 30,000 บาท/ปี

4. ค่าลดหย่อนบุตรคนที่ 2 เป็นต้นไป และเกิดตั้งแต่ปี 2561 จะได้ค่าลดหย่อนเพิ่มอีก คนละ 60,000 บาท

5. ค่าฝากครรภ์และค่าทำคลอด ลดหย่อนตามที่จ่ายจริงรวมแล้วต้องไม่เกินท้องละ 60,000 บาท

6. ค่าลดหย่อนบิดามารดา คนละ 30,000 บาท/ปี พ่อแม่ที่เสียชีวิตระหว่างปีก็ยังสามารถลดหย่อนได้อยู่

7. ค่าลดหย่อนผู้พิการ คนละ 60,000 บาท

หักลดหย่อนประกันและการลงทุน

8. เบี้ยประกันชีวิต/เงินฝากแบบมีประกันชีวิต ลดหย่อนได้เท่าที่จ่ายจริงรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาท

9. ประกันสุขภาพบิดามารดา ลดหย่อนได้เท่าที่จ่ายจริงรวมแล้วไม่เกิน 15,000 บาท -ประกันสุขภาพตนเอง เท่าที่จ่ายจริงรวมแล้วไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับประกันชีวิตทั่วไปแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

10. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ลดหย่อนได้เท่าที่จ่ายจริง รวมแล้วไม่เกิน 15% ของเงินเดือนและเมื่อรวมทั้งหมดต้องไม่เกิน 500,000 บาท

11. กองทุนรวม (RMF) ลดหย่อนได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และเมื่อรวมกับข้อ 10 ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

12. เบี้ยประกันชีวิตรูปแบบบำนาญ ลดหย่อนได้ตามจริง ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับข้อ 10. และ ข้อ 11. ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

13. เงินประกันสังคม ลดหย่อนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 9,000 บาท

14. กองทุนออมแห่งชาติ (กอช.) ลดหย่อนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 13,200 บาท และเมื่อรวมกับข้อ 10. ข้อ 11. และข้อ 12. ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

15. ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ลดหย่อนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30% ของเงินที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับ ข้อ 10. ข้อ 11. ข้อ 12. และข้อ 14. ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

หักลดหย่อนเงินบริจาค

16. เงินบริจาคให้กับพรรคการเมือง นำมาลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งมาจากมาตรา 70 ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ผู้บริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองสามารถนำจำนวนเงินบริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีหรือรายจ่ายเพื่อการบริจาคตามที่กำหนดในประมวลรัษฎากร

17. เงินบริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และบริจาคเพื่อสถานพยาบาลของรัฐ สามารถนำมาลดหย่อนได้ 2 เท่าของเงินบริจาคจริง สูงสุดไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าลดหย่อนภาษี

18. เงินบริจาคทั่วไป ลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน

หักลดหย่อนอสังหาริมทรัพย์

19. ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยซื้อที่อยู่อาศัย หักได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 100,000 บาท

หักลดหย่อนบัตรเครดิต

20. ค่าธรรมเนียมชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ลดหย่อนตามที่จ่ายจริงเมื่อชำระค่าเช่า, ค่าวิชาชีพอิสระ, ค่ารับเหมาทั้งค่าแรงและค่าของ หรือเงินได้การประกอบธุรกิจอื่น ๆ

หักลดหย่อนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

21. โครงการช้อปดีมีคืน 2565 สามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 30,000 บาท สำหรับค่าซื้อสินค้าและบริการในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565 ตามที่จ่ายจริง โดยสินค้าและบริการที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ได้แก่ สินค้าและบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สินค้า OTOP สินค้าหมวดหนังสือ (รวมถึง E-Book)

22. เงินลงทุนธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคม ลดหย่อนตามจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

รายละเอียดข้างต้นถือได้ว่าเป็นรายการที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายกำหนด! ดังนั้นในการยื่นภาษีปี 2565 ที่กำลังจะมาถึงนี้ คุณก็อย่าลืมที่จะตรวจสอบดูว่ามีรายละเอียดข้อไหนบ้างที่ตรงกับคุณ เพื่อที่คุณจะได้นำรายละเอียดในข้อนั้นๆ มาลดหย่อนภาษีหรือเพื่อที่คุณจะได้รับภาษีเงินคืนนั่นเอง!

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : itax

แชร์เนื้อหา
KAiiW.
ช่องทางในการติดตาม
LINE@ Add Friend
บทความที่เกี่ยวข้อง

รวม "เบอร์โทรสำนักงานเขต” ในกรุงเทพมหานคร

การติดต่อสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครฯ ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโอน/ย้ายหรือเปลี่ยนชื่อเจ้าของทะเบียนบ้าน การทำบัตรประชาชน การจดทะเบียนสมรส/หย่า หรือแม้แต่การขออนุญาตต่าง ๆ ฯลฯ ต่างก็ต้องไปดำเนินการที่สำนักงานเขตทั้งสิ้น ดังนั้นการมีเบอร์โทรสำนักงานเขตที่คุณอาศัยอยู่ มันก็จะช่วยทำให้คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น และในวันนี้เราจึงได้รวม "เบอร์โทรสำนักงานเขต” ในกรุงเทพมหานคร มาฝาก

โพสต์เมื่อ24 July 2024

นิสัยของเราเหมาะกับสัตว์เลี้ยงชนิดไหนนะ ?

การเลือกสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมไม่ควรนำเพียงแค่เรื่องความชอบส่วนบุคคล เวลาในการดูแลและพื้นที่ที่อยู่อาศัยมาพิจารณาเท่านั้น แต่ยังต้องพิจารณาจากนิสัยและลักษณะบุคลิกภาพของเจ้าของด้วย เพื่อให้ทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยงสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและไม่มีปัญหาในระยะยาว ฉะนั้นเราลองมาดูกันดีกว่าว่านิสัยของคุณเหมาะกับสัตว์เลี้ยงชนิดไหน ?

โพสต์เมื่อ22 July 2024

เช็คให้ชัวร์! ตรวจสอบขนาดที่อยู่อาศัยก่อนมีสัตว์เลี้ยง

การมีสัตว์เลี้ยงนั้นไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มสมาชิกใหม่ในครอบครัว แต่ยังเป็นการเพิ่มความรับผิดชอบที่ต้องใส่ใจในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งก็รวมไปถึงความพร้อมในการเตรียมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิด เพื่อให้พวกเขาได้รู้สึกมีความสุขกับบ้านหลังใหม่ได้มากที่สุด ดังนั้นการตรวจสอบขนาดที่อยู่อาศัยก่อนการตัดสินใจมีสัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ เพราะถ้าขนาดที่อยู่อาศัยไม่เหมาะกับสัตว์เลี้ยงขึ้นมา ปัญหาทางด้านสุขภาพและความเครียดในสัตว์เลี้ยง มันคงจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน และมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ดีสำหรับการเลี้ยงสัตว์มากสักเท่าไหร่นัก ฉะนั้นเรามาเช็คให้ชัวร์กันก่อนดีกว่าว่าขนาดที่อยู่อาศัยของเราเหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์มากน้อยขนาดไหน

โพสต์เมื่อ20 July 2024

รวม 15 ไม้มงคล ที่เศรษฐีมักจะมีประดับบ้าน!

การเลือกต้นไม้เพื่อประดับบ้านไม่ใช่เพียงแค่เพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่ยังมีความเชื่อเรื่องโชคลาภ สุขภาพ และความเป็นมงคลอีกด้วย และเพื่อน ๆ อยากรู้กันไหมคะ ว่าไม้มงคลที่เศรษฐีส่วนใหญ่มักจะมีประดับบ้านกันนั้นมีต้นไม้ชนิดไหนบ้าง ? ซึ่งวันนี้เราก็ได้รวบรวม 15 ไม้มงคลที่เศรษฐีมักมีประดับบ้านมาฝาก โดยต้องขอบอกเลยค่ะว่ามีหลากหลายชนิด ซึ่งมีความหมายและคุณสมบัติที่ต่างกันไป ฉะนั้นเรามาดูกันว่ามีไม้มงคลชนิดใดบ้างที่เป็นที่นิยมในบ้านของเศรษฐี

โพสต์เมื่อ19 July 2024

บทความแนะนำ

“วิธีจ่ายประกันสังคมด้วยตัวเอง” ทำยังไงกันนะ ?

“วิธีจ่ายประกันสังคมด้วยตัวเอง” ทำยังไงกันนะ ?

ในปัจจุบันนี้การจ่ายเงินประกันสังคมด้วยตัวเองสามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ซึ่งช่องทางการจ่ายเงินประกันสังคมด้วยตัวเองจะมีช่องทางไหนบ้างนั้น เราไปติดตามข้อมูลที่ทางทีมงาน Propertyhub นำมาฝากพร้อมๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ17 November 2022
สรุปวิธีไป “เยาวราช/สำเพ็ง/พาหุรัด” ด้วยรถสาธารณะ

สรุปวิธีไป “เยาวราช/สำเพ็ง/พาหุรัด” ด้วยรถสาธารณะ

ใครอยากจะไปช็อปปิ้งที่สำเพ็ง/พารุรัด พร้อมกับแวะกินของอร่อยที่เยาวราช แต่! ไม่รู้จะเดินทางไปยังไงดี เราก็บอกได้เลยว่าบทความนี้มีคำตอบ! เพราะวันนี้ทีมงาน Propertyhub ได้รวบรวมวิธีไปเยาวราช สำเพ็งและพาหุรัด ด้วยรถสาธารณะมาฝาก!

โพสต์เมื่อ03 August 2022
รวมวิธีเดินทางไป “ไอคอนสยาม” ฉบับอัปเดตล่าสุด

รวมวิธีเดินทางไป “ไอคอนสยาม” ฉบับอัปเดตล่าสุด

ในวันนี้ทางทีมงาน Propertyhub ได้รวบรวม “วิธีเดินทางไปยังไอคอนสยาม” ฉบับอัปเดตล่าสุดมาฝาก ซึ่งรับประกันเลยว่าเดินทางง่าย ไม่ซับซ้อนและเดินทางไปถึงไอคอนสยามได้อย่างแน่นอน ซึ่งถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับวิธีเดินทางไปไอคอนสยามพร้อมๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ27 January 2023

คอนโดให้เช่ายอดนิยม

propertyhub logo

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต
จํากัด เลขที่ 242 ห้องเลขที่ A210 อาคาร A
ศูนย์การค้าเพลินนารี่มอลล์
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

twitter icon
youtube icon
instagram icon
Copyright © 2019-2020 Zimple Internet Co., Ltd. , All rights reserved.
facebook icon
twitter icon
youtube icon
instagram icon