Propertyhub
propertyhub logo
Reviewคู่มือ/ซื้อ/ขาย/เช่าHome & LivingNewsนายหน้ามือโปร
ค้นหาบทความclock

เตรียมตัวให้พร้อม! ก่อนยื่นลดหย่อนภาษีปี 2565

การเงินภาษี
BY
KAiiW.
โพสต์เมื่อ
04 September 2022

สำหรับเรื่องการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น เป็นเรื่องที่ทุกคนต่างรู้ดีว่ามันคือหน้าที่และข้อกฎหมายที่ผู้มีรายได้จะต้องยื่นภาษี เพื่อแสดงหลักฐานรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา และแม้ว่ารายได้ของบางคนจะไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายภาษีแต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องยื่นให้ทางสรรพากรได้ตรวจสอบ โดยการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นจะยื่นปีละ 1 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคมของทุกๆ ปี หรือถ้าหากยื่นทางออนไลน์จะสามารถยื่นได้ถึง 8 เมษายน และก็คงจะมีคำถามตามมาว่า การลดหย่อนภาษีที่ได้ยินบ่อยๆ คืออะไร ? มันสามารถลดหย่อนภาษีได้จริงๆ หรอ ? ดังนั้นวันนี้ทางทีมงาน Propertyhub จึงได้ไปเสาะหาข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้มาฝาก ซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้น เราไปติดตามข้อมูลและเตรียมตัวในการยื่นภาษีปี 2565 พร้อมๆ กันเลย

เอกสารที่คุณต้องเตรียมสำหรับการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีปี 2565

รูปแบบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ ภ.ง.ด.90 (สำหรับผู้มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือน) และ ภ.ง.ด.91 (สำหรับผู้มีรายได้เป็นเงินเดือนโดยไม่มีรายได้เสริมอื่น) โดยคุณจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้...

  1. หนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับใบ 50 ทวิ
  2. รายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมทั้งปี เช่น ค่าเลี้ยงดูบุตร ค่าเลี้ยงดูบิดามารดา
  3. เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษี เพื่อกรอกแบบฟอร์มการยื่นจ่ายภาษี

สถานที่สำหรับการยื่นภาษีประจำปี

  • ยื่นภาษีด้วยตัวเองที่กรมสรรพากร หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
  • ยื่นภาษีออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์กรมสรรพากร https://www.rd.go.th
  • ยื่นภาษีผ่านแอพพลิเคชั่น RD Smart Tax

รวมรายการที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2565

หักลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว

1. หักค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท

2. หักค่าลดหย่อนจากคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ 60,000 บาท

3. ค่าลดหย่อนบุตรที่เรียนอยู่ และอายุไม่เกิน 25 ปี ได้ 30,000 บาท/ปี

4. ค่าลดหย่อนบุตรคนที่ 2 เป็นต้นไป และเกิดตั้งแต่ปี 2561 จะได้ค่าลดหย่อนเพิ่มอีก คนละ 60,000 บาท

5. ค่าฝากครรภ์และค่าทำคลอด ลดหย่อนตามที่จ่ายจริงรวมแล้วต้องไม่เกินท้องละ 60,000 บาท

6. ค่าลดหย่อนบิดามารดา คนละ 30,000 บาท/ปี พ่อแม่ที่เสียชีวิตระหว่างปีก็ยังสามารถลดหย่อนได้อยู่

7. ค่าลดหย่อนผู้พิการ คนละ 60,000 บาท

หักลดหย่อนประกันและการลงทุน

8. เบี้ยประกันชีวิต/เงินฝากแบบมีประกันชีวิต ลดหย่อนได้เท่าที่จ่ายจริงรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาท

9. ประกันสุขภาพบิดามารดา ลดหย่อนได้เท่าที่จ่ายจริงรวมแล้วไม่เกิน 15,000 บาท -ประกันสุขภาพตนเอง เท่าที่จ่ายจริงรวมแล้วไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับประกันชีวิตทั่วไปแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

10. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ลดหย่อนได้เท่าที่จ่ายจริง รวมแล้วไม่เกิน 15% ของเงินเดือนและเมื่อรวมทั้งหมดต้องไม่เกิน 500,000 บาท

11. กองทุนรวม (RMF) ลดหย่อนได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และเมื่อรวมกับข้อ 10 ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

12. เบี้ยประกันชีวิตรูปแบบบำนาญ ลดหย่อนได้ตามจริง ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับข้อ 10. และ ข้อ 11. ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

13. เงินประกันสังคม ลดหย่อนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 9,000 บาท

14. กองทุนออมแห่งชาติ (กอช.) ลดหย่อนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 13,200 บาท และเมื่อรวมกับข้อ 10. ข้อ 11. และข้อ 12. ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

15. ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ลดหย่อนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30% ของเงินที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับ ข้อ 10. ข้อ 11. ข้อ 12. และข้อ 14. ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

หักลดหย่อนเงินบริจาค

16. เงินบริจาคให้กับพรรคการเมือง นำมาลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งมาจากมาตรา 70 ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ผู้บริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองสามารถนำจำนวนเงินบริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีหรือรายจ่ายเพื่อการบริจาคตามที่กำหนดในประมวลรัษฎากร

17. เงินบริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และบริจาคเพื่อสถานพยาบาลของรัฐ สามารถนำมาลดหย่อนได้ 2 เท่าของเงินบริจาคจริง สูงสุดไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าลดหย่อนภาษี

18. เงินบริจาคทั่วไป ลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน

หักลดหย่อนอสังหาริมทรัพย์

19. ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยซื้อที่อยู่อาศัย หักได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 100,000 บาท

หักลดหย่อนบัตรเครดิต

20. ค่าธรรมเนียมชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ลดหย่อนตามที่จ่ายจริงเมื่อชำระค่าเช่า, ค่าวิชาชีพอิสระ, ค่ารับเหมาทั้งค่าแรงและค่าของ หรือเงินได้การประกอบธุรกิจอื่น ๆ

หักลดหย่อนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

21. โครงการช้อปดีมีคืน 2565 สามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 30,000 บาท สำหรับค่าซื้อสินค้าและบริการในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565 ตามที่จ่ายจริง โดยสินค้าและบริการที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ได้แก่ สินค้าและบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สินค้า OTOP สินค้าหมวดหนังสือ (รวมถึง E-Book)

22. เงินลงทุนธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคม ลดหย่อนตามจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

รายละเอียดข้างต้นถือได้ว่าเป็นรายการที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายกำหนด! ดังนั้นในการยื่นภาษีปี 2565 ที่กำลังจะมาถึงนี้ คุณก็อย่าลืมที่จะตรวจสอบดูว่ามีรายละเอียดข้อไหนบ้างที่ตรงกับคุณ เพื่อที่คุณจะได้นำรายละเอียดในข้อนั้นๆ มาลดหย่อนภาษีหรือเพื่อที่คุณจะได้รับภาษีเงินคืนนั่นเอง!

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : itax

แชร์เนื้อหา
KAiiW.
ช่องทางในการติดตาม
LINE@ Add Friend
บทความที่เกี่ยวข้อง

“ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่หรือศาลตายาย” ต่างกันอย่างไร ?

คุณเคยสงสัยบ้างหรือไม่ ? ว่าศาลพระภูมิ และ ศาลเจ้าที่หรือศาลตายายแตกต่างกันอย่างไร ? ทำไมบางบ้านมีศาลเดียว ทำไมบางบ้านถึงมีครบทั้ง 2 ศาล ? ซึ่งถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังมีข้อสงสัยในประเด็นนี้อยู่ ทางทีมงาน Propertyhub ก็จะขอพาคุณไปทำความรู้จักกับ "ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่หรือศาลตายาย" ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ?

โพสต์เมื่อ25 February 2024

กล้องวงจรปิดสำหรับติดในบ้านและคอนโด ควรเลือกแบบไหนดีนะ ?

สำหรับใครที่มีแพลนจะติดกล้องวงจรปิดภายในบ้านหรือคอนโด แต่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกซื้อแบบไหนดี ? ในวันนี้ทีมงาน Propertyhub ก็ได้นำข้อมูลสำหรับการเลือกซื้อกล้องวงจรปิดที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณมาฝาก

โพสต์เมื่อ07 February 2024

รวมลิสต์รายชื่อ "บริษัทรับตรวจบ้าน" อุ่นใจก่อนรับโอน

การซื้อบ้านถือได้ว่าเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ในชีวิตเลยก็ว่าได้ ส่งผลให้หลาย ๆ คน จึงให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อบ้านเป็นพิเศษ ทั้งในเรื่องของทำเลที่ตั้ง, สไตล์การออกแบบ, พื้นที่ใช้สอย, แบรนด์ผู้สร้างหรือโครงการหมู่บ้าน ฯลฯ เพื่อให้ได้บ้านที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับราคาที่จะต้องจ่าย อย่างไรก็ตามบ้านใหม่จากโครงการก่อสร้างหรือจากผู้รับเหมา อาจจะแอบซ่อนปัญหาที่ผู้คนทั่วไปมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ทำให้การเรียกใช้บริการบริษัทรับตรวจบ้านจึงเป็นทางเลือกที่หลาย ๆ คน เลือกใช้บริการ ก่อนที่จะรับมอบบ้านนั่นเอง และในวันนี้ทีมงาน Propertyhub จึงขอรวบรวมรายชื่อ “บริษัทรับตรวจบ้าน” ที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประสบการณ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจบ้านมาฝาก

โพสต์เมื่อ02 February 2024

ENNXO ชวนส่องพฤติกรรมคน Millennials ซื้อขายสินค้ามือสองอะไรกันบ้าง?

กลุ่มคน Millennials หรือคน Gen Y (คนที่เกิดระหว่าง ปี 1981 - 1995) เป็นกลุ่มคนที่มีปริมาณมากที่สุดในอาเซียน และเป็นหนึ่งในสามของประชากรในไทย โดยคนเจนนี้เป็นกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักที่มีกำลังในการซื้อที่มากพอ และมีแนวโน้มที่สูงขึ้นในอนาคต จึงมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจโลก

โพสต์เมื่อ26 January 2024

บทความแนะนำ

“วิธีจ่ายประกันสังคมด้วยตัวเอง” ทำยังไงกันนะ ?

“วิธีจ่ายประกันสังคมด้วยตัวเอง” ทำยังไงกันนะ ?

ในปัจจุบันนี้การจ่ายเงินประกันสังคมด้วยตัวเองสามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ซึ่งช่องทางการจ่ายเงินประกันสังคมด้วยตัวเองจะมีช่องทางไหนบ้างนั้น เราไปติดตามข้อมูลที่ทางทีมงาน Propertyhub นำมาฝากพร้อมๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ17 November 2022
สรุปวิธีไป “เยาวราช/สำเพ็ง/พาหุรัด” ด้วยรถสาธารณะ

สรุปวิธีไป “เยาวราช/สำเพ็ง/พาหุรัด” ด้วยรถสาธารณะ

ใครอยากจะไปช็อปปิ้งที่สำเพ็ง/พารุรัด พร้อมกับแวะกินของอร่อยที่เยาวราช แต่! ไม่รู้จะเดินทางไปยังไงดี เราก็บอกได้เลยว่าบทความนี้มีคำตอบ! เพราะวันนี้ทีมงาน Propertyhub ได้รวบรวมวิธีไปเยาวราช สำเพ็งและพาหุรัด ด้วยรถสาธารณะมาฝาก!

โพสต์เมื่อ03 August 2022
รวมวิธีเดินทางไป “ไอคอนสยาม” ฉบับอัปเดตล่าสุด

รวมวิธีเดินทางไป “ไอคอนสยาม” ฉบับอัปเดตล่าสุด

ในวันนี้ทางทีมงาน Propertyhub ได้รวบรวม “วิธีเดินทางไปยังไอคอนสยาม” ฉบับอัปเดตล่าสุดมาฝาก ซึ่งรับประกันเลยว่าเดินทางง่าย ไม่ซับซ้อนและเดินทางไปถึงไอคอนสยามได้อย่างแน่นอน ซึ่งถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับวิธีเดินทางไปไอคอนสยามพร้อมๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ27 January 2023

คอนโดให้เช่ายอดนิยม

propertyhub logo

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต
จํากัด เลขที่ 242 ห้องเลขที่ A210 อาคาร A
ศูนย์การค้าเพลินนารี่มอลล์
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

twitter icon
youtube icon
instagram icon
Copyright © 2019-2020 Zimple Internet Co., Ltd. , All rights reserved.
facebook icon
twitter icon
youtube icon
instagram icon