Propertyhub
propertyhub logo
Reviewคู่มือ/ซื้อ/ขาย/เช่าHome & LivingNewsนายหน้ามือโปร
ค้นหาบทความclock

ขายฝาก vs จำนอง แตกต่างกันอย่างไร ?

ขายคอนโดจำนอง
BY
KAiiW.
โพสต์เมื่อ
12 May 2023

สำหรับการขายฝากและการจำนองนั้น หากมองแบบผิวเผินแล้วเราก็เชื่อเหลือเกินว่าหลายๆ คน ยังคงแยกนิติกรรมทั้ง 2 รูปแบบนี้ไม่ออก จนทำให้เกิดความสับสนในการตัดสินใจเลือกทำนิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นในบทความนี้ทางทีมงาน Propertyhub จึงจะขอนำข้อมูลรายละเอียดและความแตกต่างของการขายฝากและการจำนองมาอธิบายในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้คุณได้ทำความเข้าใจกัน ซึ่งถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับข้อมูลที่น่าสนใจนี้พร้อมๆ กันเลย

การขายฝาก

การขายฝาก คือ นิติกรรมในรูปแบบของการขายทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็น บ้าน คอนโด รถยนต์ ฯลฯ ให้กับผู้รับซื้อฝาก โดยจะมีการทำสัญญาขายฝากและมีข้อตกลงกันว่า ผู้ขายฝากสามารถไถ่ทรัพย์สินนั้นคืนได้ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ตกลงกัน ซึ่งกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่นำมาขายฝากจะกลายเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีและต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับซื้อฝาก

“ทั้งนี้หากผู้ขายฝากไม่ได้ไถ่ทรัพย์สินคืนตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ตกลง ผู้ขายฝากจะหมดสิทธิไถ่ทรัพย์สินคืน โดยผู้รับซื้อฝากไม่ต้องไปใช้สิทธิฟ้องบังคับตามสัญญาขายฝากอีก”

และในกรณีที่ทรัพย์สินที่ต้องการขายฝากเป็นอสังหาริมทรัพย์ คู่สัญญาจะต้องนำสัญญาขายฝากไปจดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดินที่มีเขตอำนาจด้วย เพื่อที่การขายฝากจะได้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

การจำนอง

การจำนอง คือ นิติกรรมในลักษณะของการนำทรัพย์สินมาเป็นหลักค้ำประกันในการกู้ยืมเงิน ซึ่งผู้ที่ต้องการจำนองจะต้องเอาทรัพย์สินต่างๆ ไปจดทะเบียนเพื่อตราไว้เป็นหลักค้ำประกันแก่ผู้รับจำนอง แต่จะ “ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินให้แก่ผู้รับจำนองโดยเด็ดขาด” โดยในการจำนองทรัพย์สินทุกประเภทจะต้องนำสัญญาจำนองไปจดทะเบียนด้วย ทั้งนี้ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ ผู้จำนองและผู้รับจำนองจะต้องดำเนินการจดจำนองต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ สำนักงานที่ดินตามเขตอำนาจที่ทรัพย์ตั้งอยู่เท่านั้น

โดยผู้จำนองยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่จำนอง จึงมีสิทธิใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่จำนองต่อไปได้ แต่! เมื่อไหร่ที่มีการผิดนัดชำระหนี้หรือทำผิดข้อตกลงในสัญญา ผู้รับจำนองมีสิทธิฟ้องบังคับชำระหนี้และบังคับคดีกับทรัพย์สินที่จำนองได้ตามกฎหมาย

รู้ก่อนเซ็นสัญญา! ว่าการจดจำนองคืออะไร ?

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง การขายฝาก VS การจำนอง

การขายฝาก

การจำนอง

 • ต้องส่งมอบทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้ผู้รับซื้อฝาก ผู้ขายฝากจึงไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินต่อไป ไม่ว่าบ้าน คอนโด
 • ไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้ผู้รับจำนอง ผู้จำนองจึงยังมีสิทธิใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินต่อไป ไม่ว่าบ้าน คอนโด ที่ดิน หรือ รถยนต์
 • ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินคืนตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาขายฝาก โดยกรณีอสังหาริมทรัพย์ กำหนดเวลาไถ่ทรัพย์สินคืนได้ไม่เกิน 10 ปี และ กรณีสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน 3 ปี นับแต่เวลาขายฝาก
 • หากผู้ขายฝากไม่มาไถ่ทรัพย์สินคืนตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด ผู้ขายฝากเพียงหมดสิทธิไถ่ทรัพย์สินคืนต่อไป โดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่มเติมให้ผู้รับซื้อฝากอีก
 • กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาสูงสุดของการจำนองไว้
 • การจำนองจะสิ้นสุดลง เมื่อหนี้ที่มีการจำนองเป็นประกันสิ้นสุดลง หรือการจำนองสิ้นสุดลงด้วยเหตุอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • หากผู้จำนองได้นำทรัพย์สินมาจำนองเพื่อประกันหนี้ของตนเอง และมีข้อตกลงว่าจะชำระหนี้จนครบถ้วน หากบังคับจำนองแล้วได้เงินไม่เพียงพอ ผู้จำนองยังมีหน้าที่ต้องชำระเงินเพิ่มเติมให้ผู้รับจำนองจนกว่าจะครบถ้วน
 • การขายฝากส่วนใหญ่ผู้ขายฝากจะได้วงเงินประมาณ 40-70% ของราคาประเมิน
 • การจำนองส่วนใหญ่ ผู้จำนองจะได้วงเงินประมาณ 10-30% ของราคาประเมิน
 • ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนขายฝาก ในอัตรา 2% ของราคาประเมิน
 • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ (กรณีถือครองอสังหาริมทรัพย์ยังไม่เกิน 5 ปี) ในอัตรา 3.3% หรือ ค่าอากรแสตมป์ ในอัตรา 0.5% ของราคาประเมิน หรือราคาขายฝาก แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า (ถ้าเสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว ไม่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์อีก)
 • ค่าภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย คำนวณจากราคาประเมิน ตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง ในอัตรา 1% จากวงเงินจำนองสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 • ค่าอากรแสตมป์ กรณีการจำนองเพื่อเป็นประกันการกู้ยืมเงิน หรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร ตราสารกู้ยืมเงิน หรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารทุกจำนวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท เสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

ขอขอบคุณข้อมูลตารางเปรียบเทียบจาก : แสนสิริ

รายละเอียดข้างต้นเป็นความแตกต่างของการขายฝากและการจำนองที่ทางทีมงานได้สรุปใจความสำคัญมาให้ ซึ่งเราก็หวังว่าคุณจะเข้าใจในนิติกรรมทั้ง 2 รูปแบบนี้มากยิ่งขึ้น และหากในอนาคตถ้าคุณมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกทำนิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณคงจะสามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการนิติกรรมได้อย่างถูกต้องและตอบโจทย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด และไว้โอกาสหน้าทีมงานจะนำข้อมูลอะไรมาฝากอีก คุณสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Propertyhub Blog : บทความสำหรับชาวคอนโดทุกใหม่

แชร์เนื้อหา
KAiiW.
ช่องทางในการติดตาม
LINE@ Add Friend
บทความที่เกี่ยวข้อง

REVIEW GET REFRESH | กิจกรรมรีวิวแถมเลื่อนประกาศฟรี

ทีมงาน Propertyhub อยากชวนผู้ใช้งานไม่ว่านายหน้า หรือเจ้าของร่วมที่ลงประกาศบนเว็บ มาร่วมกันเขียนรีวิวโซนรถไฟฟ้า เพื่อแนะนำและเป็นข้อมูลที่ดีต่อผู้ที่กำลังสนใจที่อยู่อาศัยในโซนนั้นๆ ครับ ทั้งนี้กิจกรรมนี้จะมีรางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมเป็น จำนวนเลื่อนประกาศฟรี 100 ครั้ง ต่อการเขียนรีวิว 1 โซนที่กิจกรรมระบุไว้ครับ โดยโซนที่ว่าจะมีทั้งหมด 10 สถานี BTS ดังนี้ครับ

โพสต์เมื่อ17 June 2024

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ Propertyhub.in.th

สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ Propertyhub.in.th นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือผู้ค้นหาอสังหาฯ บนเว็บไซต์ และอีกกลุ่มคือผู้โพสต์ขาย และปล่อยเช่าอสังหาฯ บนเว็บไซต์ ซึ่งในบทความนี้เราจะแนะนำการใช้งานในฝั่งผู้โพสต์อสังหาฯ เพื่อขาย และปล่อยเช่ากันนะครับ สำหรับใครที่เป็นผู้หาอาจรอติดตามอีกสักนิด จะมีบทความแนะนำมาเร็วๆ นี้ครับ

โพสต์เมื่อ04 June 2024

สถิติผู้ใช้งานเว็บไซต์ Q1 2024 | www.propertyhub.in.th

สรุปสถิติผู้ใช้งานเว็บไซต์ www.propertyhub.in.th ในช่วง Quarter 1 มกราคม ถึง มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา พร้อมเผยช่วงวันและเวลาที่มีผู้ใช้งานสูงที่สุด รวมถึงอันดับคอนโด BTS MRT และมหาวิทยาลัย ที่ได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานเว็บไซต์มากที่สุด

โพสต์เมื่อ24 April 2024

5 ทำเลยอดนิยมสำหรับเปิดออฟฟิศในกรุงเทพฯ

อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในการทำธุรกิจเลยก็คือ “ทำเลที่ตั้งของสำนักงานหรือออฟฟิศ” ซึ่งถ้าหากออฟฟิศของคุณตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพที่ดี มันก็จะช่วยทำให้ธุรกิจของคุณมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นในสายตาของคู่ค้าทางธุรกิจ และยังจะช่วยให้การเดินทางนั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งในวันนี้เราจึงจะมาขอกล่าวถึง 5 ทำเลยอดนิยมที่เหมาะแก่การเปิดออฟฟิศในกรุงเทพมหานครฯ กัน

โพสต์เมื่อ19 April 2024

บทความแนะนำ

รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างคอนโดนั้น นอกเหนือจากราคาขายคอนโดแล้ว สิ่งที่ต้องทราบนอกเหนือจากนี้ก็คือเรื่องของ ขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้ซื้อทุกรายจะต้องทำความเข้าใจ เพราะไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อคอนโด มือหนึ่งจากผู้พัฒนาโครงการ หรือการซื้อคอนโดมือสองต่อจากผู้เป็นเจ้าของก็ตาม ขั้นตอนของการ โอนคอนโด คือเรื่องที่จะสร้างความปวดหัวไม่น้อยสำหรับใครที่ไม่เคยทำความเข้าใจมาก่อน

โพสต์เมื่อ18 August 2021
วิธีเช็คแนวเวนคืนที่ดิน(เบื้องต้น) ก่อนตัดสินใจซื้ออสังหาฯ

วิธีเช็คแนวเวนคืนที่ดิน(เบื้องต้น) ก่อนตัดสินใจซื้ออสังหาฯ

ทางทีมงาน Propertyhub จะขอพาคุณไปรู้จักกับวิธีเช็คแนวเวนคืนที่ดิน(เบื้องต้น)ก่อนตัดสินใจซื้ออสังหาฯ ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันปัญหาการเวนคืนที่ดิน ที่ขอบอกได้เลยว่าไม่มีใครอยากจะเจอ

โพสต์เมื่อ08 September 2023
อยากเป็นนายหน้าขายคอนโด ต้องเริ่มต้นอย่างไร ? 

อยากเป็นนายหน้าขายคอนโด ต้องเริ่มต้นอย่างไร ? 

อาชีพนายหน้าอสังหา คงจะเป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆ คน เพราะคิดว่าไม่ต้องลงทุนอะไรมาก แต่! ในหลักความเป็นแล้วการเป็นนายหน้าคอนโดนั้นยังมีรายละเอียดที่คุณต้องรู้อยู่มากมาย ทีมงาน PropertyHub เลยขออาสา พาคุณไปรู้รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพนี้กัน!

โพสต์เมื่อ14 April 2024

คอนโดให้เช่ายอดนิยม

propertyhub logo

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต
จํากัด เลขที่ 242 ห้องเลขที่ A210 อาคาร A
ศูนย์การค้าเพลินนารี่มอลล์
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

twitter icon
youtube icon
instagram icon
Copyright © 2019-2020 Zimple Internet Co., Ltd. , All rights reserved.
facebook icon
twitter icon
youtube icon
instagram icon