Propertyhub
propertyhub logo
Reviewคู่มือ/ซื้อ/ขาย/เช่าHome & LivingNewsนายหน้ามือโปร
ค้นหาบทความclock

สรุปผลสำรวจความคิดเห็นในการปล่อยเช่า และขายอสังหาริมทรัพย์

ลงทุนอสังหาฯ แบบสำรวจ
BY
Boonma T.
โพสต์เมื่อ
25 July 2022

สวัสดีนักลงทุนอสังหาฯ นายหน้า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่าคอนโด รวมถึงผู้อ่านทุกท่านครับ ก่อนหน้านี้เว็บไซต์ Propertyhub ได้ทำการเก็บแบบสำรวจถึงความคิดเห็นในการปล่อยเช่า และขายอสังหาฯ ซึ่งมีผู้ร่วมตอบแบบสำรวจนี้เป็นจำนวนมากถึง 980 คน ซึ่งผลลัพธ์ที่รวบรวมมานี้ทางทีมงาน Propertyhub ได้วิเคราะห์ออกมาและเห็นว่าเป็นประโยชน์ และข้อมูลบางส่วนก็ได้แสดงถึงมุมมองของผู้ที่สนใจในการปล่อยเช่า หรือขายต่ออสังหาฯ ได้เป็นอย่างดี ทีมงานจึงอยากนำมาเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ ซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์เอง ทีมงานหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน โดยทีมงาน Propertyhub ได้รวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาทำให้เข้าใจง่ายที่สุดผ่านรูปแบบบทความนี้ครับ

ข้อมูลพื้นฐานเรื่องเพศ อายุ และสถานะ

จากผู้ร่วมตอบแบบสำรวจทั้งหมด ถึง 980 คน มีสัดส่วนเป็น เพศหญิง ร้อยละ 55.61% และเป็นเพศชาย ร้อยละ 44.08% และ อื่นๆ ร้อยละ 0.31% จากผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด


⁠สำหรับช่วงอายุที่มีสัดส่วนมากสุดอยู่ในช่วง 39 – 45 ปี สูงถึงร้อยละ 25.71% รองลงมาคืออายุมากกว่า 45 ปีขึ้น ร้อยละ 23.78% และถัดมาคือช่วงอายุ 33.38 ปี ร้อยละ 20.92% และในช่วงอายุอื่นๆ รองลงมาตามลำดับคือ 27 – 32 ปี ที่ร้อยละ 20.61%, 21 – 26 ปี ที่ร้อยละ 8.37% และน้อยกว่า 20 ปีอีกร้อยละ 0.61%


⁠สำหรับสถานะของผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 62.65% ของผู้ตอบทั้งหมดมีสถานะโสด และรองลงมาเป็นสถานะสมรส ที่ร้อยละ 23.06% และเป็นคู่สมรสที่มีบุตรแล้ว อยู่ที่ ร้อยละ 11.12% และสถานะอื่นๆ อีกร้อยละ 3.06%


อาชีพ และรายได้ ของผู้ตอบแบบสำรวจ

อาชีพของผู้ตอบแบบสำรวจ ส่วนใหญ่แล้วเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีผู้ตอบสูงถึงร้อยละ 35.82% รองลงมาเป็นนายหน้าอสังหาฯ ทั้งผู้ที่มีอสังหาฯเป็นของตัวเอง และไม่มีอสังหาฯเป็นของตัวเอง ที่ร้อยละ 27.35% ถัดมาเป็นอาชีพค้าขาย ร้อยละ 10.31% และอาชีพอื่นๆ ที่แตกต่างกันไปจำนวนมากอีก ร้อยละ 26.53%

สำหรับรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม อันดับ 1 คือรายได้ตั้งแต่ 80,001 บาท ขึ้นไป ถึง 221 คน (ร้อยละ 22.55%) รองลงมาอยู่ที่ 20,001 –  30,000บาท จำนวน 199 คน (ร้อยละ 20.31%) และถัดมาคือ 40,001 – 60,000 บาท จำนวน 177 คน (ร้อยละ 18.06%)


ประสบการณ์การการลงทุน

เกินครึ่งของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม กว่า 555 คน (ร้อยละ 56.63%) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการดูแลผู้เช่า หรือผู้ซื้อมาบ้างแล้ว และรองลงมา จำนวน 174 คน (ร้อยละ 17.76%) นั้น ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการซื้ออสังหาฯ และกำลังสนใจศึกษาหาข้อมูลอยู่ และอีกจำนวน 160 คน (ร้อยละ 16.33%) จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด นั้นเคยซื้อหรือมีอสังหาฯ เพื่ออยู่อาศัย แต่ยังไม่ได้คิดถึงการนำมาปล่อยเช่าหรือขายต่อ

ลักษณะความสนใจในการปล่อยเช่า หรือขายอสังหาฯ

จากผู้ร่วมตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีความสนใจต่อการปล่อยเช่า หรือขายอสังหาฯ ของตนเองแตกต่างกันตามลำดับดังนี้

 • ร้อยละ 37.55% จากทั้งหมด มีอสังหาฯ อยู่แล้ว และสนใจนำมาสร้างรายได้เสริม
 • ร้อยละ 25.41% จากทั้งหมด ตั้งใจลงทุนอสังหาฯ เพื่อนำมาปล่อยเช่า หรือขายต่อโดยตรง
 • ร้อยละ 13.88% จากทั้งหมด ตั้งใจลงทุนซื้ออสังหาฯ เพื่อสร้างรายได้เสริม และสนใจที่จะยึดเป็นอาชีพหลัก
 • ร้อยละ 11.84% จากทั้งหมด ลงทุนอสังหาฯ แล้วสร้างรายได้เป็นอาชีพหลักอยู่แล้ว


อสังหาฯ ที่สนใจ

คำตอบที่มากที่สุดในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ถึงร้อยละ 49.46% สนใจในอสังหาฯ ประเภทคอนโดมิเนียม และรองลงมาเป็นอสังหาฯ ในประเภทอื่นๆ อย่างเช่น ทาวน์โฮม บ้านเดี่ยว ที่ดิน และตึกแถว ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันตั้งแต่ ร้อยละ 9.65% - 14.96% ครับ

ช่วงเวลาที่เลือกลงทุน

จากผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมดคือ เลือกซื้อในช่วง Pre-sale ถึง 402 คน (ร้อยละ 31.73%) และรองลงมาเป็นโครงการพร้อมอยู่เปิดใหม่ หรือมือหนึ่ง ถึง 349 คน (ร้อยละ 27.55%)และลำดับถัดมาคือโครงการพร้อมอยู่ (มือสอง) จำนวน 319 คน (ร้อยละ 25.18%) และท้ายที่สุดคือยังไม่มีประสบการณ์ในการซื้ออสังหาฯ ถึง 177 คน (ร้อยละ 13.97%) และ อื่นๆอีก ร้อยละ 1.58%

จำนวนขออสังหาฯ ที่ถือครองอยู่

จำนวนของอสังหาฯ ที่ถือครองอยู่ของผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม สามารถแบ่งตามจำนวนได้ดังนี้

 • ครอบครอง 1 แห่ง : ร้อยละ 27.96%
 • ครอบครอง 2 แห่ง : ร้อยละ 22.96%
 • ครอบครอง 3 แห่ง : ร้อยละ 12.65%
 • ครอบครอง 4 แห่ง ขึ้นไป : ร้อยละ 17.45%
 • ยังไม่มีอสังหาฯ : ร้อยละ 18.57%

เคยฝากขาย หรือปล่อยเช่า กับนายหน้าอสังหาฯ หรือไม่?

ในการสำรวจครั้งนี้ Propertyhub ได้มีการตั้งคำถามในครั้งนี้ด้วยว่า ผู้ตอบเคยมีประสบการณ์ในการใช้บริการฝากขาย หรือปล่อยเช่า กับนายหน้าอสังหาฯ มาก่อนหรือไม่ ซึ่งจากผู้ตอบทั้งหมด 980 คน ส่วนมากตอบว่าเคยใช้บริการนายหน้าอสังหาฯ ถึง 604 คน หรือร้อยละ 61.63% และไม่เคยใช้บริการนายหน้าอสังหาฯ อยู่ที่ 376 คน หรือร้อยละ 38.37% ซึ่งผลสำรวจหลังจากคำถามนี้ทาง Propertyhub ได้แบ่งการเก็บคำตอบแยกกัน เพื่อให้เห็นว่าผลลัพธ์ความคาดหวังจากผู้ที่เคยใช้บริการจากนายหน้าอสังหาฯ แล้ว และผู้ที่ยังไม่เคยใช้บริการนั้นแตกต่างกันอย่างไร


เหตุผลที่เลือกใช้นายหน้า

เริ่มต้นจากผู้ที่เคยใช้บริการนายหน้าอสังหาฯ กับการสอบถามเรื่องเหตุผลที่เลือกใช้นายหน้าอสังหาฯ และปัญหาที่เคยพบจากนายหน้าอสังหาฯ ซึ่งเหตุผลหลักในการเลือกใช้บริการจากนายหน้าอสังหาฯ มีสัดส่วนมากสุดถึงร้อยละ 55.23% ให้เหตุผลว่า เพราะนายหน้าอสังหาฯ มีช่องทางและรู้จักพื้นที่ในการทำการตลาดมากกว่า ส่วนเหตุผลรองลงมาที่ ร้อยละ 28.07% ให้คำตอบว่า เพราะไม่มีเวลาในการดูแล และพาลูกค้าเข้าดูอสังหาฯ ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งทั้งสองเหตุผลหลักนี้อาจบอกได้เบื้องต้นว่าผู้ใช้บริการจากนายหน้าอสังหาฯ นั้นยังไม่ค่อยทราบถึงช่องทางและขั้นตอนการขายต่อหรือปล่อยเช่าอสังหาฯ และยังต้องการบริการอื่นที่มากกว่าการหาลูกค้ามาให้นั่นเอง

ปัญหาที่เคยพบจากบริการของนายหน้าอสังหาฯ

พบว่าผู้ตอบส่วนมากถึงร้อยละ 34.75% ไม่พบปัญหาจากการใช้นายหน้าอสังหาฯ ซึ่งแสดงถึงการได้รับประสบการณ์ที่ดีนั่นเอง แต่ในคำตอบรองลงมาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ นั้นมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งหากแบ่งเป็นเรื่องแล้ว สามารถแบ่งได้ดังนี้ครับ

 • ร้อยละ 29.58% พบปัญหาเรื่องการสื่อสาร และการประสานงานกับนายหน้าอสังหาฯ
 • ร้อยละ 18.30% พบปัญหาเรื่องการดูแลลูกค้าของนายหน้าทำให้เราต้องเป็นกังวล
 • ร้อยละ 14.19% พบปัญหาเรื่องการดัดแปลงข้อมูลอสังหาฯ ของตนเอง
 • และเป็นคำตอบอื่นๆ อีกที่ ร้อยละ 3.18% 

ซึ่งในคำตอบอื่นๆ นั้น ทีมงาน Propertyhub พบว่ามีหลายประเด็นที่น่าสนใจ ทางเราเลยหยิบยกมาเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อ่านบทความนี้ เผื่อว่าจะนำไปปรับใช้ได้ครับ นั่นคือเรื่องของค่าใช้จ่ายสูง และตกลงกันไม่ได้, เรื่องไม่สามารถหาลูกค้ามาให้ได้, เรื่องการคัดกรองลูกค้า, การนัดหมายดูห้องพัก, การเข้าข้างลูกค้า และการต่อราคาไม่สมเหตุผล เป็นต้น

ทำไมถึงเลือกไม่ใช้บริการจากนายหน้าอสังหาฯ

ต่อมาเป็นเหตุผลจากฝั่งของผู้เลือกคำตอบที่ไม่เคยใช้บริการจากนายหน้าอสังหาฯ ซึ่งทีมงาน Propertyhub ได้ถามถึงเหตุผลที่ผู้ตอบเลือกคำตอบนี้ คำตอบอันดับแรกถึงร้อยละ 26.64% คืออยากทดลองปล่อยขาย และเช่าด้วยตัวเองดูก่อน อันดับถัดมาร้อยละ 19.65% ต้องการดูแล และสื่อสารกับผู้เช่า หรือผู้ซื้อโดยตรง และลำดับถัดไปในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
ที่ร้อยละ 19.21% เป็นเหตุผลเรื่องค่าบริการที่จะถูกหักจากนายหน้านั่นเอง และนอกจากนี้แล้วยังมีคำตอบอื่นๆ นั้นอาจจะมีสัดส่วนน้อยแต่มีบางคำตอบที่น่าสนใจและมีผู้ตอบหลานคนอยู่เหมือนกัน คือ ยังไม่ทราบว่าจะติดต่อนายหน้าอสังหาฯ ได้ที่จากช่องทางไหน นั่นเอง


⁠หากเราดูเหตุผลจากทั้งผู้ที่เคยและไม่เคยใช้บริการจากนายหน้าอสังหาฯ จะเห็นได้ว่าคำตอบจากผลสำรวจที่ได้นั้นอยู่ในประเด็นที่คล้ายกัน ผู้เคยใช้บริการนายหน้าอสังหาฯ พบปัญหาของการสื่อสาร และค่าบริการ ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยใช้บริการนายหน้าอสังหาฯ ให้เหตุผลที่ไม่ใช้เพราะอยากสื่อสารกับผู้เช่าหรือผู้ซื้อโดยตรง และเรื่องของค่าบริการที่จะถูกหักจากนายหน้า ซึ่งเห็นได้ว่าผู้ที่ยังไม่เคยใช้บริการนั้นมีการคาดการณ์หรืออาจศึกษาข้อมูลด้วยตนเองแล้วทำให้สองเหตุผลดังกล่า เป็นเหตุผลในการเลือกที่จะปล่อยเช่า หรือขายด้วยตัวเองดูก่อนครับ


ต่อมาเรามาดูกันที่ประเด็นความคาดหวังจากผู้ตอบทั้งเคย และไม่เคยใช้บริการจากนายหน้าอสังหาฯ ว่าจะแตกต่างกันไหม ในส่วนนี้ทีมงาน Propertyhub ใช้คำถามชุดเดียวกันถามกับทั้งสองกลุ่มครับ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ มีดังนี้

กลุ่มของผู้เคยใช้บริการจากนายหน้าอสังหาฯ

มีความคาดหวังสูงในเรื่องการลงประกาศในสื่อหลาย ช่องทาง และความรวดเร็วในการติดต่อกับผู้ซื้อ หรือผู้เช่า ซึ่งสอดคล้องกับคำตอบจากข้อเหตุผลก่อนหน้านี้เช่นกัน ส่วนด้านอื่นๆ จะอยู่ในระดับคาดหวัง สนใจ และเฉยๆ เท่านั้น 

กลุ่มของผู้ที่ยังไม่เคยใช้บริการจากนายหน้าอสังหาฯ

ในกลุ่มนี้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกให้คะแนนความคาดหวังสูงเป็นส่วนใหญ่ และทำให้ค่าเฉลี่ยในทุกข้อนั้นออกมาใกล้เคียงกันทั้งหมดที่ คาดหวังสูง ซึ่งถ้าหากเรียงตามลำดับคะแนนแล้ว 3 อันดับแรก มีดังนี้

 • ความรวดเร็วในการติดต่อกับผู้ซื้อ หรือผู้เช่า
 • การลงประกาศในสื่อหลายๆ ช่องทาง
 • คำแนะนำจากนายหน้าเรื่องปล่อยเช่า และขายอสังหาฯ

จากคำตอบในข้อนี้มี 2 ข้อที่ความคาดหวังสูงเหมือนกัน ซึ่งนั่นเป็นข้อดีของการใช้บริการจากนายหน้าอสังหาฯ ที่ทุกคนพอจะทราบกันอยู่แล้ว แต่ในจุดที่น่าสนใจคือ คำแนะนำจากนายหน้าเรื่องปล่อยเช่า และขาย ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับที่ 3 จากผู้ตอบว่าไม่เคยใช้บริการ แต่ได้คะแนนเป็นอันดับสุดท้าย จากผู้ที่เคยใช้บริการจากนายหน้าแล้ว อาจบอกได้ว่าผู้ที่ยังไม่เคยใช้บริการจากนายหน้าอสังหาฯ อาจยังเป็นมือใหม่ที่กำลังศึกษาข้อมูลทุกอย่างด้วยตัวเองอยู่ หากนายหน้าอสังหาฯ อยากเข้าถึงเจ้าของทรัพย์ในกลุ่มนี้ อาจจะต้องช่วยแนะนำให้เจ้าของทรัพย์เข้าใจวิธีการปล่อยเช่า และขายทั้งหมดได้เร็วขึ้น ซึ่งอาจทำให้เห็นข้อดีจากบริการของนายหน้าอสังหาฯ ได้มากขึ้นอีกด้วยค่าบริการนายหน้าอสังหาฯ

ในคำถามสุดท้ายเป็นเรื่องของค่าบริการจากนายหน้าอสังหาฯ ครับ ซึ่งผู้ตอบคำถามทั้งสองกลุ่มทั้งเคยใช้บริการ และยังไม่เคยใช้บริการนายหน้าอสังหาฯ นั้นให้คำตอบที่สอดคล้องกันเลย คือกรณีปล่อยเช่า ร้อยละ 66.22% ของผู้ตอบนั้นเลือกค่าบริการที่เท่ากับราคาเช่า 1 เดือน ตามสัญญาแบบ 1 ปี และในกรณีฝากขาย ร้อยละ 51.73% เลือกค่าบริการที่ 3% จากราคาขายทรัพย์ และก็มีบางกลุ่มที่เสนอแนะเพิ่มถึงการคิดค่าบริการแบบตามข้อตกลงกัน หรือตามขั้นบันไดโดยกำหนดเป็นระยะเวลาที่นายหน้าปล่อยทรัพย์ได้ครับ

จากผลลัพธ์ของแบบสอบถามในเรื่อง ผลสำรวจความคิดเห็นในการปล่อยเช่า และขายอสังหาริมทรัพย์ ครั้งนี้ทีมงาน Propertyhub หวังว่าจะเป็นข้อมูลดีๆ ที่ช่วยให้นายหน้าเห็นปัจจัยพื้นฐาน และมองถึงความต้องการจากเจ้าของทรัพย์ได้มากขึ้น และขอขอบคุณผู้ร่วมตอบแบบสอบถามกับเราไว้ ณ ที่นี้อีกครั้งครับผม

และผลสำรวจในครั้งถัดไปจะเป็นหัวข้ออะไร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารขอเราได้อีกมากมาย ที่ Blog.propertyhub.in.th หรือ Facebook : Propertyhub กดติดตามและรับข้อมูลข่าวสารอสังหาฯ ที่เป็นประโยชน์อีกมากมายครับผม


ติดต่อทีมงาน
Propertyhub และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

แชร์เนื้อหา
Boonma T.
นักการตลาดคนหนึ่ง ที่ชอบเรื่องดีไซน์ การลงทุน และอสังหาฯ
ช่องทางในการติดตาม
LINE@ Add Friend
บทความที่เกี่ยวข้อง

โอนบ้านหรือคอนโดให้ลูกต้องทำอย่างไร ? ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

เมื่อถึงเวลาและวาระที่สมควรคุณพ่อคุณแม่หลาย ๆ คน ก็ได้ตัดสินใจที่จะโอนบ้าน โอนคอนโดหรือแม้แต่โอนที่ดินให้กับลูก ๆ เพื่อเป็นของขวัญหรือมรดกให้เขาได้ถือครองสืบไปในภายภาคหน้า เพราะฉะนั้นวันนี้ทางทีมงาน Propertyhub จึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการโอนบ้าน โอนคอนโดหรือแม้แต่การโอนที่ดินมาฝาก ว่าจะต้องทำอย่างไร ? ใช้เอกสารอะไรบ้าง ? รวมไปถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปพบกับข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการโอนบ้าน โอนคอนโด หรือโอนที่ดินให้กับลูกพร้อม ๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ19 February 2024

เรื่องสำคัญ! ก่อนเซ็นสัญญาเช่าบ้านและคอนโด ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ?

ก่อนที่จะเซ็นสัญญาเช่าบ้านหรือคอนโด คุณจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบรายละเอียดภายในสัญญาเช่าให้ชัดเจนเสียก่อน เพื่อป้องกันปัญหากับผู้ปล่อยเช่าที่อาจจะตามมาในภายหลัง อีกทั้งการตรวจเช็คสัญญาเช่ายังจะช่วยทำให้ทั้งตัวคุณเองและผู้ปล่อยเช่ามีความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งถ้าหากมีรายละเอียดในส่วนไหนที่น่าสงสัยหรือไม่เข้าใจ ก็ให้คุณสอบถามกับทางผู้ปล่อยเช่าในทันที และถ้าหากมีการแก้ไขสัญญาก็ควรที่จะต้องแก้ไขพร้อม ๆ กันทั้ง 2 ฉบับ (ของทั้งผู้ปล่อยเช่าและผู้เช่า) ส่วนรายละเอียดที่คุณจำเป็นจะต้องตรวจเช็คก่อนเซ็นสัญญาเช่าบ้านหรือคอนโด ก็ประกอบไปด้วย...

โพสต์เมื่อ05 February 2024

นายหน้าอสังหาฯ ต้องอ่าน! เลือกผู้เช่าอย่างไรไม่ให้ปวดหัว

การปล่อยเช่าบ้านและคอนโดเป็นการลงทุนอสังหาฯ อีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย อย่างไรก็ตามการจะปล่อยเช่าอสังหาฯ ให้ประสบความสำเร็จนั้น การเลือกผู้เช่าถือได้ว่าเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แบบปล่อยเช่าเลยก็ว่าได้ เพราะผู้เช่าที่ดีจะช่วยให้คุณได้รับค่าเช่าอย่างสม่ำเสมอ และไม่ต้องปวดหัวกับปัญหาต่าง ๆ เช่น การเบี้ยวค่าเช่า, การทำลายทรัพย์สิน, การทะเลาะวิวาท ฯลฯ เพราะฉะนั้นในบทความนี้เราจะขอพาคุณไปทำความรู้จักกับหลักการเลือกผู้เช่าที่ดีกัน

โพสต์เมื่อ31 January 2024

1 ตารางวา เท่ากับกี่ตารางเมตร ? เปิดสูตรคำนวณพื้นที่บ้านและคอนโด

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนหรือซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยวัดพื้นที่ต่าง ๆ นั้น เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากหน่วยวัดเหล่านี้จะใช้ในการระบุขนาดหรือพื้นที่ของอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน คอนโด ฯลฯ เพื่อใช้ในการซื้อ – ขายทำสัญญา, การก่อสร้าง, การต่อเติมตกแต่ง, การหาพื้นที่ใช้สอย ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนหรือซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ วันนี้ Propertyhub จึงจะขอพาคุณไปทำความรู้จักกับหน่วยวัดพื้นที่ในอสังหาริมทรัพย์กัน

โพสต์เมื่อ29 January 2024

บทความแนะนำ

ขั้นตอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องทำอย่างไรกันนะ ?

ขั้นตอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องทำอย่างไรกันนะ ?

สำหรับใครที่กำลังจะไปทำเรื่อง “ขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า” บทความนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับคุณอย่างแน่นอน เพราะว่าเราได้รวบรวมขั้นตอนการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า พร้อมกับลิสต์รายชื่อเอกสารที่คุณจะต้องจัดเตรียมมาฝาก

โพสต์เมื่อ25 February 2023
วิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” แบบไม่ต้องไปถึงกรมที่ดิน

วิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” แบบไม่ต้องไปถึงกรมที่ดิน

ปัจจุบันนี้คุณสามารถเช็คราคาประเมินคอนโดทางออนไลน์ได้แล้ว และที่สำคัญเลยก็คือใช้งานง่าย เช็คราคาประเมินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาและค่าเดินทางไปยังกรมที่ดิน เพราะฉะนั้นทางทีมงาน Propertyhub จึงจะขอนำวิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” มาฝาก

โพสต์เมื่อ16 January 2023
รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างคอนโดนั้น นอกเหนือจากราคาขายคอนโดแล้ว สิ่งที่ต้องทราบนอกเหนือจากนี้ก็คือเรื่องของ ขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้ซื้อทุกรายจะต้องทำความเข้าใจ เพราะไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อคอนโด มือหนึ่งจากผู้พัฒนาโครงการ หรือการซื้อคอนโดมือสองต่อจากผู้เป็นเจ้าของก็ตาม ขั้นตอนของการ โอนคอนโด คือเรื่องที่จะสร้างความปวดหัวไม่น้อยสำหรับใครที่ไม่เคยทำความเข้าใจมาก่อน

โพสต์เมื่อ18 August 2021

คอนโดให้เช่ายอดนิยม

propertyhub logo

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต
จํากัด เลขที่ 242 ห้องเลขที่ A210 อาคาร A
ศูนย์การค้าเพลินนารี่มอลล์
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

twitter icon
youtube icon
instagram icon
Copyright © 2019-2020 Zimple Internet Co., Ltd. , All rights reserved.
facebook icon
twitter icon
youtube icon
instagram icon