Propertyhub
propertyhub logo
Reviewคู่มือ/ซื้อ/ขาย/เช่าHome & LivingNewsนายหน้ามือโปร
ค้นหาบทความclock

สรุปผลสำรวจความคิดเห็นในการปล่อยเช่า และขายอสังหาริมทรัพย์

ลงทุนอสังหาฯ แบบสำรวจ
BY
Boonma T.
โพสต์เมื่อ
25 July 2022

สวัสดีนักลงทุนอสังหาฯ นายหน้า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่าคอนโด รวมถึงผู้อ่านทุกท่านครับ ก่อนหน้านี้เว็บไซต์ Propertyhub ได้ทำการเก็บแบบสำรวจถึงความคิดเห็นในการปล่อยเช่า และขายอสังหาฯ ซึ่งมีผู้ร่วมตอบแบบสำรวจนี้เป็นจำนวนมากถึง 980 คน ซึ่งผลลัพธ์ที่รวบรวมมานี้ทางทีมงาน Propertyhub ได้วิเคราะห์ออกมาและเห็นว่าเป็นประโยชน์ และข้อมูลบางส่วนก็ได้แสดงถึงมุมมองของผู้ที่สนใจในการปล่อยเช่า หรือขายต่ออสังหาฯ ได้เป็นอย่างดี ทีมงานจึงอยากนำมาเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ ซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์เอง ทีมงานหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน โดยทีมงาน Propertyhub ได้รวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาทำให้เข้าใจง่ายที่สุดผ่านรูปแบบบทความนี้ครับ

สรุปผลแบบสอบถาม.002.jpeg

ข้อมูลพื้นฐานเรื่องเพศ อายุ และสถานะ

จากผู้ร่วมตอบแบบสำรวจทั้งหมด ถึง 980 คน มีสัดส่วนเป็น เพศหญิง ร้อยละ 55.61% และเป็นเพศชาย ร้อยละ 44.08% และ อื่นๆ ร้อยละ 0.31% จากผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด


สำหรับช่วงอายุที่มีสัดส่วนมากสุดอยู่ในช่วง 39 – 45 ปี สูงถึงร้อยละ 25.71% รองลงมาคืออายุมากกว่า 45 ปีขึ้น ร้อยละ 23.78% และถัดมาคือช่วงอายุ 33.38 ปี ร้อยละ 20.92% และในช่วงอายุอื่นๆ รองลงมาตามลำดับคือ 27 – 32 ปี ที่ร้อยละ 20.61%, 21 – 26 ปี ที่ร้อยละ 8.37% และน้อยกว่า 20 ปีอีกร้อยละ 0.61%


สำหรับสถานะของผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 62.65% ของผู้ตอบทั้งหมดมีสถานะโสด และรองลงมาเป็นสถานะสมรส ที่ร้อยละ 23.06% และเป็นคู่สมรสที่มีบุตรแล้ว อยู่ที่ ร้อยละ 11.12% และสถานะอื่นๆ อีกร้อยละ 3.06%

สรุปผลแบบสอบถาม.003.jpeg


อาชีพ และรายได้ ของผู้ตอบแบบสำรวจ

อาชีพของผู้ตอบแบบสำรวจ ส่วนใหญ่แล้วเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีผู้ตอบสูงถึงร้อยละ 35.82% รองลงมาเป็นนายหน้าอสังหาฯ ทั้งผู้ที่มีอสังหาฯเป็นของตัวเอง และไม่มีอสังหาฯเป็นของตัวเอง ที่ร้อยละ 27.35% ถัดมาเป็นอาชีพค้าขาย ร้อยละ 10.31% และอาชีพอื่นๆ ที่แตกต่างกันไปจำนวนมากอีก ร้อยละ 26.53%

สำหรับรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม อันดับ 1 คือรายได้ตั้งแต่ 80,001 บาท ขึ้นไป ถึง 221 คน (ร้อยละ 22.55%) รองลงมาอยู่ที่ 20,001 –  30,000บาท จำนวน 199 คน (ร้อยละ 20.31%) และถัดมาคือ 40,001 – 60,000 บาท จำนวน 177 คน (ร้อยละ 18.06%)


สรุปผลแบบสอบถาม.004.jpeg

ประสบการณ์การการลงทุน

เกินครึ่งของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม กว่า 555 คน (ร้อยละ 56.63%) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการดูแลผู้เช่า หรือผู้ซื้อมาบ้างแล้ว และรองลงมา จำนวน 174 คน (ร้อยละ 17.76%) นั้น ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการซื้ออสังหาฯ และกำลังสนใจศึกษาหาข้อมูลอยู่ และอีกจำนวน 160 คน (ร้อยละ 16.33%) จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด นั้นเคยซื้อหรือมีอสังหาฯ เพื่ออยู่อาศัย แต่ยังไม่ได้คิดถึงการนำมาปล่อยเช่าหรือขายต่อ

ลักษณะความสนใจในการปล่อยเช่า หรือขายอสังหาฯ

จากผู้ร่วมตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีความสนใจต่อการปล่อยเช่า หรือขายอสังหาฯ ของตนเองแตกต่างกันตามลำดับดังนี้

 • ร้อยละ 37.55% จากทั้งหมด มีอสังหาฯ อยู่แล้ว และสนใจนำมาสร้างรายได้เสริม
 • ร้อยละ 25.41% จากทั้งหมด ตั้งใจลงทุนอสังหาฯ เพื่อนำมาปล่อยเช่า หรือขายต่อโดยตรง
 • ร้อยละ 13.88% จากทั้งหมด ตั้งใจลงทุนซื้ออสังหาฯ เพื่อสร้างรายได้เสริม และสนใจที่จะยึดเป็นอาชีพหลัก
 • ร้อยละ 11.84% จากทั้งหมด ลงทุนอสังหาฯ แล้วสร้างรายได้เป็นอาชีพหลักอยู่แล้ว


สรุปผลแบบสอบถาม.005.jpeg

อสังหาฯ ที่สนใจ

คำตอบที่มากที่สุดในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ถึงร้อยละ 49.46% สนใจในอสังหาฯ ประเภทคอนโดมิเนียม และรองลงมาเป็นอสังหาฯ ในประเภทอื่นๆ อย่างเช่น ทาวน์โฮม บ้านเดี่ยว ที่ดิน และตึกแถว ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันตั้งแต่ ร้อยละ 9.65% - 14.96% ครับ

ช่วงเวลาที่เลือกลงทุน

จากผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมดคือ เลือกซื้อในช่วง Pre-sale ถึง 402 คน (ร้อยละ 31.73%) และรองลงมาเป็นโครงการพร้อมอยู่เปิดใหม่ หรือมือหนึ่ง ถึง 349 คน (ร้อยละ 27.55%)และลำดับถัดมาคือโครงการพร้อมอยู่ (มือสอง) จำนวน 319 คน (ร้อยละ 25.18%) และท้ายที่สุดคือยังไม่มีประสบการณ์ในการซื้ออสังหาฯ ถึง 177 คน (ร้อยละ 13.97%) และ อื่นๆอีก ร้อยละ 1.58%

จำนวนขออสังหาฯ ที่ถือครองอยู่

จำนวนของอสังหาฯ ที่ถือครองอยู่ของผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม สามารถแบ่งตามจำนวนได้ดังนี้

 • ครอบครอง 1 แห่ง : ร้อยละ 27.96%
 • ครอบครอง 2 แห่ง : ร้อยละ 22.96%
 • ครอบครอง 3 แห่ง : ร้อยละ 12.65%
 • ครอบครอง 4 แห่ง ขึ้นไป : ร้อยละ 17.45%
 • ยังไม่มีอสังหาฯ : ร้อยละ 18.57%

สรุปผลแบบสอบถาม.006.jpeg

เคยฝากขาย หรือปล่อยเช่า กับนายหน้าอสังหาฯ หรือไม่?

ในการสำรวจครั้งนี้ Propertyhub ได้มีการตั้งคำถามในครั้งนี้ด้วยว่า ผู้ตอบเคยมีประสบการณ์ในการใช้บริการฝากขาย หรือปล่อยเช่า กับนายหน้าอสังหาฯ มาก่อนหรือไม่ ซึ่งจากผู้ตอบทั้งหมด 980 คน ส่วนมากตอบว่าเคยใช้บริการนายหน้าอสังหาฯ ถึง 604 คน หรือร้อยละ 61.63% และไม่เคยใช้บริการนายหน้าอสังหาฯ อยู่ที่ 376 คน หรือร้อยละ 38.37% ซึ่งผลสำรวจหลังจากคำถามนี้ทาง Propertyhub ได้แบ่งการเก็บคำตอบแยกกัน เพื่อให้เห็นว่าผลลัพธ์ความคาดหวังจากผู้ที่เคยใช้บริการจากนายหน้าอสังหาฯ แล้ว และผู้ที่ยังไม่เคยใช้บริการนั้นแตกต่างกันอย่างไร

สรุปผลแบบสอบถาม.007.jpeg


เหตุผลที่เลือกใช้นายหน้า

เริ่มต้นจากผู้ที่เคยใช้บริการนายหน้าอสังหาฯ กับการสอบถามเรื่องเหตุผลที่เลือกใช้นายหน้าอสังหาฯ และปัญหาที่เคยพบจากนายหน้าอสังหาฯ ซึ่งเหตุผลหลักในการเลือกใช้บริการจากนายหน้าอสังหาฯ มีสัดส่วนมากสุดถึงร้อยละ 55.23% ให้เหตุผลว่า เพราะนายหน้าอสังหาฯ มีช่องทางและรู้จักพื้นที่ในการทำการตลาดมากกว่า ส่วนเหตุผลรองลงมาที่ ร้อยละ 28.07% ให้คำตอบว่า เพราะไม่มีเวลาในการดูแล และพาลูกค้าเข้าดูอสังหาฯ ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งทั้งสองเหตุผลหลักนี้อาจบอกได้เบื้องต้นว่าผู้ใช้บริการจากนายหน้าอสังหาฯ นั้นยังไม่ค่อยทราบถึงช่องทางและขั้นตอนการขายต่อหรือปล่อยเช่าอสังหาฯ และยังต้องการบริการอื่นที่มากกว่าการหาลูกค้ามาให้นั่นเอง

ปัญหาที่เคยพบจากบริการของนายหน้าอสังหาฯ

พบว่าผู้ตอบส่วนมากถึงร้อยละ 34.75% ไม่พบปัญหาจากการใช้นายหน้าอสังหาฯ ซึ่งแสดงถึงการได้รับประสบการณ์ที่ดีนั่นเอง แต่ในคำตอบรองลงมาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ นั้นมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งหากแบ่งเป็นเรื่องแล้ว สามารถแบ่งได้ดังนี้ครับ

 • ร้อยละ 29.58% พบปัญหาเรื่องการสื่อสาร และการประสานงานกับนายหน้าอสังหาฯ
 • ร้อยละ 18.30% พบปัญหาเรื่องการดูแลลูกค้าของนายหน้าทำให้เราต้องเป็นกังวล
 • ร้อยละ 14.19% พบปัญหาเรื่องการดัดแปลงข้อมูลอสังหาฯ ของตนเอง
 • และเป็นคำตอบอื่นๆ อีกที่ ร้อยละ 3.18% 

ซึ่งในคำตอบอื่นๆ นั้น ทีมงาน Propertyhub พบว่ามีหลายประเด็นที่น่าสนใจ ทางเราเลยหยิบยกมาเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อ่านบทความนี้ เผื่อว่าจะนำไปปรับใช้ได้ครับ นั่นคือเรื่องของค่าใช้จ่ายสูง และตกลงกันไม่ได้, เรื่องไม่สามารถหาลูกค้ามาให้ได้, เรื่องการคัดกรองลูกค้า, การนัดหมายดูห้องพัก, การเข้าข้างลูกค้า และการต่อราคาไม่สมเหตุผล เป็นต้น

สรุปผลแบบสอบถาม.008.jpeg

ทำไมถึงเลือกไม่ใช้บริการจากนายหน้าอสังหาฯ

ต่อมาเป็นเหตุผลจากฝั่งของผู้เลือกคำตอบที่ไม่เคยใช้บริการจากนายหน้าอสังหาฯ ซึ่งทีมงาน Propertyhub ได้ถามถึงเหตุผลที่ผู้ตอบเลือกคำตอบนี้ คำตอบอันดับแรกถึงร้อยละ 26.64% คืออยากทดลองปล่อยขาย และเช่าด้วยตัวเองดูก่อน อันดับถัดมาร้อยละ 19.65% ต้องการดูแล และสื่อสารกับผู้เช่า หรือผู้ซื้อโดยตรง และลำดับถัดไปในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
ที่ร้อยละ 19.21% เป็นเหตุผลเรื่องค่าบริการที่จะถูกหักจากนายหน้านั่นเอง และนอกจากนี้แล้วยังมีคำตอบอื่นๆ นั้นอาจจะมีสัดส่วนน้อยแต่มีบางคำตอบที่น่าสนใจและมีผู้ตอบหลานคนอยู่เหมือนกัน คือ ยังไม่ทราบว่าจะติดต่อนายหน้าอสังหาฯ ได้ที่จากช่องทางไหน นั่นเอง


หากเราดูเหตุผลจากทั้งผู้ที่เคยและไม่เคยใช้บริการจากนายหน้าอสังหาฯ จะเห็นได้ว่าคำตอบจากผลสำรวจที่ได้นั้นอยู่ในประเด็นที่คล้ายกัน ผู้เคยใช้บริการนายหน้าอสังหาฯ พบปัญหาของการสื่อสาร และค่าบริการ ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยใช้บริการนายหน้าอสังหาฯ ให้เหตุผลที่ไม่ใช้เพราะอยากสื่อสารกับผู้เช่าหรือผู้ซื้อโดยตรง และเรื่องของค่าบริการที่จะถูกหักจากนายหน้า ซึ่งเห็นได้ว่าผู้ที่ยังไม่เคยใช้บริการนั้นมีการคาดการณ์หรืออาจศึกษาข้อมูลด้วยตนเองแล้วทำให้สองเหตุผลดังกล่า เป็นเหตุผลในการเลือกที่จะปล่อยเช่า หรือขายด้วยตัวเองดูก่อนครับ


สรุปผลแบบสอบถาม.009.jpeg

ต่อมาเรามาดูกันที่ประเด็นความคาดหวังจากผู้ตอบทั้งเคย และไม่เคยใช้บริการจากนายหน้าอสังหาฯ ว่าจะแตกต่างกันไหม ในส่วนนี้ทีมงาน Propertyhub ใช้คำถามชุดเดียวกันถามกับทั้งสองกลุ่มครับ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ มีดังนี้

กลุ่มของผู้เคยใช้บริการจากนายหน้าอสังหาฯ

มีความคาดหวังสูงในเรื่องการลงประกาศในสื่อหลาย ช่องทาง และความรวดเร็วในการติดต่อกับผู้ซื้อ หรือผู้เช่า ซึ่งสอดคล้องกับคำตอบจากข้อเหตุผลก่อนหน้านี้เช่นกัน ส่วนด้านอื่นๆ จะอยู่ในระดับคาดหวัง สนใจ และเฉยๆ เท่านั้น 

กลุ่มของผู้ที่ยังไม่เคยใช้บริการจากนายหน้าอสังหาฯ

ในกลุ่มนี้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกให้คะแนนความคาดหวังสูงเป็นส่วนใหญ่ และทำให้ค่าเฉลี่ยในทุกข้อนั้นออกมาใกล้เคียงกันทั้งหมดที่ คาดหวังสูง ซึ่งถ้าหากเรียงตามลำดับคะแนนแล้ว 3 อันดับแรก มีดังนี้

 • ความรวดเร็วในการติดต่อกับผู้ซื้อ หรือผู้เช่า
 • การลงประกาศในสื่อหลายๆ ช่องทาง
 • คำแนะนำจากนายหน้าเรื่องปล่อยเช่า และขายอสังหาฯ

จากคำตอบในข้อนี้มี 2 ข้อที่ความคาดหวังสูงเหมือนกัน ซึ่งนั่นเป็นข้อดีของการใช้บริการจากนายหน้าอสังหาฯ ที่ทุกคนพอจะทราบกันอยู่แล้ว แต่ในจุดที่น่าสนใจคือ คำแนะนำจากนายหน้าเรื่องปล่อยเช่า และขาย ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับที่ 3 จากผู้ตอบว่าไม่เคยใช้บริการ แต่ได้คะแนนเป็นอันดับสุดท้าย จากผู้ที่เคยใช้บริการจากนายหน้าแล้ว อาจบอกได้ว่าผู้ที่ยังไม่เคยใช้บริการจากนายหน้าอสังหาฯ อาจยังเป็นมือใหม่ที่กำลังศึกษาข้อมูลทุกอย่างด้วยตัวเองอยู่ หากนายหน้าอสังหาฯ อยากเข้าถึงเจ้าของทรัพย์ในกลุ่มนี้ อาจจะต้องช่วยแนะนำให้เจ้าของทรัพย์เข้าใจวิธีการปล่อยเช่า และขายทั้งหมดได้เร็วขึ้น ซึ่งอาจทำให้เห็นข้อดีจากบริการของนายหน้าอสังหาฯ ได้มากขึ้นอีกด้วย

สรุปผลแบบสอบถาม.010.jpegค่าบริการนายหน้าอสังหาฯ

ในคำถามสุดท้ายเป็นเรื่องของค่าบริการจากนายหน้าอสังหาฯ ครับ ซึ่งผู้ตอบคำถามทั้งสองกลุ่มทั้งเคยใช้บริการ และยังไม่เคยใช้บริการนายหน้าอสังหาฯ นั้นให้คำตอบที่สอดคล้องกันเลย คือกรณีปล่อยเช่า ร้อยละ 66.22% ของผู้ตอบนั้นเลือกค่าบริการที่เท่ากับราคาเช่า 1 เดือน ตามสัญญาแบบ 1 ปี และในกรณีฝากขาย ร้อยละ 51.73% เลือกค่าบริการที่ 3% จากราคาขายทรัพย์ และก็มีบางกลุ่มที่เสนอแนะเพิ่มถึงการคิดค่าบริการแบบตามข้อตกลงกัน หรือตามขั้นบันไดโดยกำหนดเป็นระยะเวลาที่นายหน้าปล่อยทรัพย์ได้ครับ

จากผลลัพธ์ของแบบสอบถามในเรื่อง ผลสำรวจความคิดเห็นในการปล่อยเช่า และขายอสังหาริมทรัพย์ ครั้งนี้ทีมงาน Propertyhub หวังว่าจะเป็นข้อมูลดีๆ ที่ช่วยให้นายหน้าเห็นปัจจัยพื้นฐาน และมองถึงความต้องการจากเจ้าของทรัพย์ได้มากขึ้น และขอขอบคุณผู้ร่วมตอบแบบสอบถามกับเราไว้ ณ ที่นี้อีกครั้งครับผม

และผลสำรวจในครั้งถัดไปจะเป็นหัวข้ออะไร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารขอเราได้อีกมากมาย ที่ Blog.propertyhub.in.th หรือ Facebook : Propertyhub กดติดตามและรับข้อมูลข่าวสารอสังหาฯ ที่เป็นประโยชน์อีกมากมายครับผม


ติดต่อทีมงาน
Propertyhub และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

แชร์เนื้อหา
Boonma T.
ช่องทางในการติดตาม
LINE@ Add Friend
บทความที่เกี่ยวข้อง

New Update เมนูภาพรวมสถิติ และสถิติประกาศแบบใหม่

เว็บไซต์ Propertyhub.in.th มีอัพเดทใหม่ ณ วันที่ 20 มิ.ย. 24 เพิ่มเมนูใหม่สามารถดูสถิติภาพรวมของบัญชีผู้ใช้งานได้แล้ว และปรับการแสดงผลของกราฟสถิติของแต่ละประกาศมาใหม่อีกด้วย ดูได้ง่ายและดีกว่าเดิม สำหรับรายละเอียดของการอัพเดทจะมีอะไรบ้าง เชิญรับชมกันได้เลยครับ

โพสต์เมื่อ20 June 2024

REVIEW GET REFRESH | กิจกรรมรีวิวแถมเลื่อนประกาศฟรี

ทีมงาน Propertyhub อยากชวนผู้ใช้งานไม่ว่านายหน้า หรือเจ้าของร่วมที่ลงประกาศบนเว็บ มาร่วมกันเขียนรีวิวโซนรถไฟฟ้า เพื่อแนะนำและเป็นข้อมูลที่ดีต่อผู้ที่กำลังสนใจที่อยู่อาศัยในโซนนั้นๆ ครับ ทั้งนี้กิจกรรมนี้จะมีรางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมเป็น จำนวนเลื่อนประกาศฟรี 100 ครั้ง ต่อการเขียนรีวิว 1 โซนที่กิจกรรมระบุไว้ครับ โดยโซนที่ว่าจะมีทั้งหมด 10 สถานี BTS ดังนี้ครับ

โพสต์เมื่อ17 June 2024

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ Propertyhub.in.th

สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ Propertyhub.in.th นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือผู้ค้นหาอสังหาฯ บนเว็บไซต์ และอีกกลุ่มคือผู้โพสต์ขาย และปล่อยเช่าอสังหาฯ บนเว็บไซต์ ซึ่งในบทความนี้เราจะแนะนำการใช้งานในฝั่งผู้โพสต์อสังหาฯ เพื่อขาย และปล่อยเช่ากันนะครับ สำหรับใครที่เป็นผู้หาอาจรอติดตามอีกสักนิด จะมีบทความแนะนำมาเร็วๆ นี้ครับ

โพสต์เมื่อ04 June 2024

สถิติผู้ใช้งานเว็บไซต์ Q1 2024 | www.propertyhub.in.th

สรุปสถิติผู้ใช้งานเว็บไซต์ www.propertyhub.in.th ในช่วง Quarter 1 มกราคม ถึง มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา พร้อมเผยช่วงวันและเวลาที่มีผู้ใช้งานสูงที่สุด รวมถึงอันดับคอนโด BTS MRT และมหาวิทยาลัย ที่ได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานเว็บไซต์มากที่สุด

โพสต์เมื่อ24 April 2024

บทความแนะนำ

รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างคอนโดนั้น นอกเหนือจากราคาขายคอนโดแล้ว สิ่งที่ต้องทราบนอกเหนือจากนี้ก็คือเรื่องของ ขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้ซื้อทุกรายจะต้องทำความเข้าใจ เพราะไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อคอนโด มือหนึ่งจากผู้พัฒนาโครงการ หรือการซื้อคอนโดมือสองต่อจากผู้เป็นเจ้าของก็ตาม ขั้นตอนของการ โอนคอนโด คือเรื่องที่จะสร้างความปวดหัวไม่น้อยสำหรับใครที่ไม่เคยทำความเข้าใจมาก่อน

โพสต์เมื่อ18 August 2021
วิธีเช็คแนวเวนคืนที่ดิน(เบื้องต้น) ก่อนตัดสินใจซื้ออสังหาฯ

วิธีเช็คแนวเวนคืนที่ดิน(เบื้องต้น) ก่อนตัดสินใจซื้ออสังหาฯ

ทางทีมงาน Propertyhub จะขอพาคุณไปรู้จักกับวิธีเช็คแนวเวนคืนที่ดิน(เบื้องต้น)ก่อนตัดสินใจซื้ออสังหาฯ ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันปัญหาการเวนคืนที่ดิน ที่ขอบอกได้เลยว่าไม่มีใครอยากจะเจอ

โพสต์เมื่อ08 September 2023
อยากเป็นนายหน้าขายคอนโด ต้องเริ่มต้นอย่างไร ? 

อยากเป็นนายหน้าขายคอนโด ต้องเริ่มต้นอย่างไร ? 

อาชีพนายหน้าอสังหา คงจะเป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆ คน เพราะคิดว่าไม่ต้องลงทุนอะไรมาก แต่! ในหลักความเป็นแล้วการเป็นนายหน้าคอนโดนั้นยังมีรายละเอียดที่คุณต้องรู้อยู่มากมาย ทีมงาน PropertyHub เลยขออาสา พาคุณไปรู้รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพนี้กัน!

โพสต์เมื่อ14 April 2024

คอนโดให้เช่ายอดนิยม

propertyhub logo

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต
จํากัด เลขที่ 242 ห้องเลขที่ A210 อาคาร A
ศูนย์การค้าเพลินนารี่มอลล์
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

twitter icon
youtube icon
instagram icon
Copyright © 2019-2020 Zimple Internet Co., Ltd. , All rights reserved.
facebook icon
twitter icon
youtube icon
instagram icon