Propertyhub
propertyhub logo
Reviewคู่มือ/ซื้อ/ขาย/เช่าHome & LivingNewsนายหน้ามือโปร
ค้นหาบทความclock

มาตรการรัฐช่วยเหลือประชาชน ‘ลดค่าโอน-จำนอง’ เหลือ 0.01%

มาตรการภาครัฐข่าวสาร
BY
KAiiW.
โพสต์เมื่อ
17 August 2021

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมานั้น กระทรวงมหาดไทยออกประกาศมา 2 ฉบับ คือมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนและจดทะเบียนจำนองเหลือร้อยละ 0.01% เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจะสภาวะวิกฤตโควิด-19 โดยกรณีการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่ดินนั้น จะต้องมีพร้อมด้วยที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์ จากผู้จัดสรรที่ดินตามกฎหมาย ในราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท อีกทั้งกรณีการโอนและการจำนองห้องชุดในอาคารชุดจากผู้ประกอบการที่ขอจดทะเบียน จะต้องมีราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท 

มาตรการลดค่าโอน-จำนอง เหลือ 0.01% มีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ ? 

มาตาการรัฐฉบับนี้เริ่มมีผลใช้ตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา 

รายละเอียดที่สำคัญของมาตรารัฐฉบับนี้! 

1.เจตนารมณ์อันดีงาม

มาตรการรัฐฉบับนี้ได้ออกมาช่วยเหลือและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง รวมไปถึงช่วยรักษาสมดุลของเศรษฐกิจในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  

2.การบังคับใช้

ตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

3.หลักเกณฑ์ของผู้ขาย

3.1 ผู้จัดการที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย

3.2 ผู้ประกอบการที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

4.หลักเกณฑ์ผู้ซื้อ 

ผู้ซื้อจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น

5.หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

5.1 ราคาซื้อขายและวงเงินจำนองอสังหาริมทรัพย์ 

(1) ราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย

(2) มูลค่าจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย กรณีจำนองต้องจดทะเบียนขายและจำนองในคราวเดียวกันเท่านั้น

*** กรณีซื้อขายและจำนองเกินกว่า 3 ล้านบาทต่อหน่วย ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามปกติทั้งหมด ***

5.2 ประเภทอสังหาริมทรัพย์และหลักเกณฑ์

(1) ต้องเป็นที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 

(2) กรณีขายและจำนองที่ดินพร้อมอาคาร ได้รับลดทั้งที่ดินและอาคาร 

(3) กรณีขายที่ดินหลายแปลงพร้อมอาคาร จะได้รับลดเฉพาะที่ดินแปลงที่เป็นที่ตั้งอาคารเท่านั้น ส่วนแปลงที่เป็นที่ดินเปล่า แม้ขายรวมกันก็ไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม

(4) ได้ลดเฉพาะกรณีที่อยู่อาศัยใหม่ 

(5) ที่ดินจัดสรรเปล่าไม่ได้ลดค่าธรรมเนียม

5.3กรณีห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย

(1) ได้ลดสำหรับการโอน (ซื้อขาย) อย่างเดียว และการโอน (ซื้อขาย) แล้วจำนองในคราวเดียวกัน

(2) ต้องเป็นห้องชุดที่เป็นที่อยู่อาศัยตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว 

(3) ลดได้เฉพาะกรณีห้องชุดใหม่ 

(4) ลดให้เฉพาะกรณีซื้อจากผู้ประกอบการที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดเท่านั้น

6.การลดค่าธรรมเนียม

6.1ค่าธรรมเนียมการโอน 

(ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือห้องชุด)
โดยราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย ได้รับลดค่าธรรมเนียมจากร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เหลือร้อยละ 0.01 ของราคาประเมินทุนทรัพย์
(หากราคาซื้อขายเกินกว่า 3 ล้านบาท ไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียมใดๆ
ทั้งสิ้น) ซึ่งในส่วนนี้ถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนได้โดยตรง 

6.2ค่าธรรมเนียมการจำนอง

วงเงินจำนองต้องไม่เกิน
3 ล้านบาทต่อหน่วย ได้รับลดค่าธรรมเนียมจากร้อยละ 1 ของวงเงินจำนองเหลือร้อยละ 0.01 ของวงเงินจำนอง
(วงเงินจำนองเกิน 3 ล้านบาท ไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม)

6.3การจดทะเบียนการโอนและการจดทะเบียนจำนองต้องดำเนินการในคราวเดียวกัน

7.การเก็บภาษีอากร หัก ณ ที่จ่าย เรียกเก็บภาษีอากรตามปกติ

8.ประเภทการจดทะเบียน

8.1 การจดทะเบียนประเภทขาย 

การจดทะเบียนประเภทขายฝาก ขายทอดตลาด ขายตามคำสั่งศาลโอนชำระหนี้ โอนชำระหนี้จำนองหรือกรรมสิทธิ์รวมมีค่าตอบแทน
จะไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม

8.2 การจดทะเบียนประเภทจำนอง

(1) การจดทะเบียนจำนองต้องสืบเนื่องมาจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการนี้ ภายหลังประกาศกระทรวงมหาดไทยใช้บังคับและได้รับการลดค่าธรรมเนียมการโอนด้วย กรณีได้มาโดยทางอื่น เช่น รับให้หรือรับมรดกแล้วนำมาจำนองไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม

(2) ต้องเป็นการจดทะเบียนจำนองเพื่อประกันหนี้ของผู้จำนอง (ซึ่งเป็นผู้ซื้อเท่านั้น) และเฉพาะมูลหนี้ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดตามมาตรการนี้เท่านั้น

รายละเอียดดังกล่าวล้วนแล้วแต่เป็นมาตรการรัฐที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างเร่งด่วนในช่วงที่โรคโควิด-19 ระบาดอย่างรุนแรง! ดังนั้นใครที่กำลังมีแพลนว่าจะซื้อ-ขาย-จำนอง ที่พักอาศัยอยู่ล่ะก็ รายละเอียดข้างต้นคงจะช่วยให้คุณเข้าใจในมาตรการนี้กันมากยิ่งขึ้น  

ติดตามข่าวสารในแวดวงอสังหาริมทรัพย์แบบอัพเดตได้ที่

Facebok : Propertyhub

Website : Propertyhub

แชร์เนื้อหา
KAiiW.
ช่องทางในการติดตาม
LINE@ Add Friend
บทความที่เกี่ยวข้อง

Easy e-Receipt 2567 คือมาตรการอะไร ? ลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาท ได้จริงหรอ ?

ในช่วงที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่ในปี 2567 ภายใต้ชื่อ “Easy e-Receipt” ซึ่งมาแทนมาตรการช้อปดีมีคืนที่เคยใช้ในปี 2565 และ 2566 โดยมาตรการ Easy e-Receipt นี้จะช่วยให้ประชาชนสามารถนำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ที่ออกโดยผู้ประกอบการ(ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไปยื่นขอลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุดถึง 50,000 บาท

โพสต์เมื่อ28 December 2023

ครึ่งปีแรก 2566 ขาวจีนซื้อคอนโดในไทยสูงที่สุดในกลุ่มชาวต่างชาติ

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 (มกราคม - มิถนุายน) จากรายงานจะพบว่าชาวจีนเป็นสัญชาติท่ีมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชดุมากที่สุดทั่วประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนการโอนให้ชาวต่างชาติสัญชาติจีนทั้งหมด 3,448 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 47.0% ของจำนวนหน่วยที่โอนให้กับชาวต่างชาติทั้งหมด

โพสต์เมื่อ21 September 2023

สรุปประเด็น คอนโดแอชตัน อโศก - Ashton Asoke

สรุปทุกประเด็นสำคัญของโครงการ Ashton Asoke (แอชตัน อโศก) ศาลปกครองสูงสุดด้านคดีสิ่งแวดล้อม ได้มีคำพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดโครงการ #แอชตัน อโศก ทั้งๆ ที่คอนโดสร้างเสร็จแล้ว และมีลูกบ้านย้ายเข้าอยู่แล้วกว่าร้อยยูนิต ทำไมถึงเพิ่งมามีคำพิพากษาถูกเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้าง วันนี้ทีมงานพร็อพเพอร์ตี้ฮับขอมารวบรวมและสรุปประเด็นสำคัญๆ ให้ได้อ่านกัน

โพสต์เมื่อ04 August 2023

เปิดลิสต์รายชื่อคอนโดใหม่ในปี 2023 (ที่ถูกจับตามองจากนักลงทุนฯ)

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในช่วงนี้มีโครงการคอนโดเปิดใหม่ในปี 2023 เกิดขึ้นมาอยู่มากมายนับร้อยโครงการ แต่ความพิเศษของบทความนี้ก็คือทางทีมงาน Propertyhub ได้คัดเลือก 6 โครงการคอนโดที่เปิดตัวใหม่ในปี 2023 ที่ถูกจับตามองจากนักลงทุนตั้งแต่ที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จมาฝาก ซึ่งจะมีเหตุผลอะไรที่ทำให้โครงการทั้ง 6 ได้รับความสนใจตั้งแต่เริ่มต้นเปิดตัวบ้างนั้น เราไปติดตามข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการคอนโดเปิดใหม่ปี 2023 ทั้ง 6 โครงการ พร้อมๆ กันเลยดีกว่า

โพสต์เมื่อ09 March 2023

บทความแนะนำ

รีวิวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพู ที่คุณจะต้องรู้ก่อนเปิดใช้งาน

รีวิวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพู ที่คุณจะต้องรู้ก่อนเปิดใช้งาน

“รถไฟฟ้าสายสีชมพู” ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางรถไฟฟ้าที่หลายๆ คน กำลังจับตามอง เพราะรวมระยะทางของรถไฟฟ้าสายนี้นั้น มีความยาวถึง 34.5 กิโลเมตร ในพื้นกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ช่วงแคราย-มีนบุรี) โดยมีสถานีรถไฟฟ้าทั้งหมด 30 สถานี จึงทำให้รถไฟฟ้าสายสีชมพูนี้ ได้กลายเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าแห่งความหวังของผู้คน สำหรับการเดินทางในอนาคตนั่นเอง

โพสต์เมื่อ17 August 2021
อัพเดตราคาค่าโดยสาร "รถไฟฟ้าสายสีแดง" ทุกสถานี!

อัพเดตราคาค่าโดยสาร "รถไฟฟ้าสายสีแดง" ทุกสถานี!

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้เปิดบริการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) แบบเต็มรูปแบบเชิงพาณิชย์ ทั้ง 2 เส้นทาง คือ สายบสงซื่อ-รังสิต และ สายบางซื่อ-ตลิ่งชัน

โพสต์เมื่อ29 December 2021
"รถไฟฟ้าสายสีแดง" ผ่านสถานีไหนบ้าง มีแผนต่อขยายยังไง มาดูกัน

"รถไฟฟ้าสายสีแดง" ผ่านสถานีไหนบ้าง มีแผนต่อขยายยังไง มาดูกัน

รายชื่อสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงที่คุณต้องรู้! อันดับแรกเราต้องแบ่งรถไฟฟ้าสายสีแดงออกเป็น 2 สายก่อน นั่นก็คือรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม(บางซื่อ – รังสิต) และรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน(บางซื่อ – ตลิ่งชั้น)

โพสต์เมื่อ16 August 2021

คอนโดให้เช่ายอดนิยม

propertyhub logo

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต
จํากัด เลขที่ 242 ห้องเลขที่ A210 อาคาร A
ศูนย์การค้าเพลินนารี่มอลล์
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

twitter icon
youtube icon
instagram icon
Copyright © 2019-2020 Zimple Internet Co., Ltd. , All rights reserved.
facebook icon
twitter icon
youtube icon
instagram icon