Propertyhub
propertyhub logo
Reviewคู่มือ/ซื้อ/ขาย/เช่าHome & LivingNewsนายหน้ามือโปร
ค้นหาบทความclock

มาตรการรัฐช่วยเหลือประชาชน ‘ลดค่าโอน-จำนอง’ เหลือ 0.01%

มาตรการภาครัฐข่าวสาร
BY
KAiiW.
โพสต์เมื่อ
17 August 2021

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมานั้น กระทรวงมหาดไทยออกประกาศมา 2 ฉบับ คือมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนและจดทะเบียนจำนองเหลือร้อยละ 0.01% เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจะสภาวะวิกฤตโควิด-19 โดยกรณีการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่ดินนั้น จะต้องมีพร้อมด้วยที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์ จากผู้จัดสรรที่ดินตามกฎหมาย ในราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท อีกทั้งกรณีการโอนและการจำนองห้องชุดในอาคารชุดจากผู้ประกอบการที่ขอจดทะเบียน จะต้องมีราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท 

มาตรการลดค่าโอน-จำนอง เหลือ 0.01% มีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ ? 

มาตาการรัฐฉบับนี้เริ่มมีผลใช้ตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา 

รายละเอียดที่สำคัญของมาตรารัฐฉบับนี้! 

1.เจตนารมณ์อันดีงาม

มาตรการรัฐฉบับนี้ได้ออกมาช่วยเหลือและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง รวมไปถึงช่วยรักษาสมดุลของเศรษฐกิจในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  

2.การบังคับใช้

ตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

3.หลักเกณฑ์ของผู้ขาย

3.1 ผู้จัดการที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย

3.2 ผู้ประกอบการที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

4.หลักเกณฑ์ผู้ซื้อ 

ผู้ซื้อจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น

5.หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

5.1 ราคาซื้อขายและวงเงินจำนองอสังหาริมทรัพย์ 

(1) ราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย

(2) มูลค่าจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย กรณีจำนองต้องจดทะเบียนขายและจำนองในคราวเดียวกันเท่านั้น

*** กรณีซื้อขายและจำนองเกินกว่า 3 ล้านบาทต่อหน่วย ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามปกติทั้งหมด ***

5.2 ประเภทอสังหาริมทรัพย์และหลักเกณฑ์

(1) ต้องเป็นที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 

(2) กรณีขายและจำนองที่ดินพร้อมอาคาร ได้รับลดทั้งที่ดินและอาคาร 

(3) กรณีขายที่ดินหลายแปลงพร้อมอาคาร จะได้รับลดเฉพาะที่ดินแปลงที่เป็นที่ตั้งอาคารเท่านั้น ส่วนแปลงที่เป็นที่ดินเปล่า แม้ขายรวมกันก็ไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม

(4) ได้ลดเฉพาะกรณีที่อยู่อาศัยใหม่ 

(5) ที่ดินจัดสรรเปล่าไม่ได้ลดค่าธรรมเนียม

5.3กรณีห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย

(1) ได้ลดสำหรับการโอน (ซื้อขาย) อย่างเดียว และการโอน (ซื้อขาย) แล้วจำนองในคราวเดียวกัน

(2) ต้องเป็นห้องชุดที่เป็นที่อยู่อาศัยตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว 

(3) ลดได้เฉพาะกรณีห้องชุดใหม่ 

(4) ลดให้เฉพาะกรณีซื้อจากผู้ประกอบการที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดเท่านั้น

6.การลดค่าธรรมเนียม

6.1ค่าธรรมเนียมการโอน 

(ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือห้องชุด)
โดยราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย ได้รับลดค่าธรรมเนียมจากร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เหลือร้อยละ 0.01 ของราคาประเมินทุนทรัพย์
(หากราคาซื้อขายเกินกว่า 3 ล้านบาท ไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียมใดๆ
ทั้งสิ้น) ซึ่งในส่วนนี้ถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนได้โดยตรง 

6.2ค่าธรรมเนียมการจำนอง

วงเงินจำนองต้องไม่เกิน
3 ล้านบาทต่อหน่วย ได้รับลดค่าธรรมเนียมจากร้อยละ 1 ของวงเงินจำนองเหลือร้อยละ 0.01 ของวงเงินจำนอง
(วงเงินจำนองเกิน 3 ล้านบาท ไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม)

6.3การจดทะเบียนการโอนและการจดทะเบียนจำนองต้องดำเนินการในคราวเดียวกัน

7.การเก็บภาษีอากร หัก ณ ที่จ่าย เรียกเก็บภาษีอากรตามปกติ

8.ประเภทการจดทะเบียน

8.1 การจดทะเบียนประเภทขาย 

การจดทะเบียนประเภทขายฝาก ขายทอดตลาด ขายตามคำสั่งศาลโอนชำระหนี้ โอนชำระหนี้จำนองหรือกรรมสิทธิ์รวมมีค่าตอบแทน
จะไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม

8.2 การจดทะเบียนประเภทจำนอง

(1) การจดทะเบียนจำนองต้องสืบเนื่องมาจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการนี้ ภายหลังประกาศกระทรวงมหาดไทยใช้บังคับและได้รับการลดค่าธรรมเนียมการโอนด้วย กรณีได้มาโดยทางอื่น เช่น รับให้หรือรับมรดกแล้วนำมาจำนองไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม

(2) ต้องเป็นการจดทะเบียนจำนองเพื่อประกันหนี้ของผู้จำนอง (ซึ่งเป็นผู้ซื้อเท่านั้น) และเฉพาะมูลหนี้ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดตามมาตรการนี้เท่านั้น

รายละเอียดดังกล่าวล้วนแล้วแต่เป็นมาตรการรัฐที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างเร่งด่วนในช่วงที่โรคโควิด-19 ระบาดอย่างรุนแรง! ดังนั้นใครที่กำลังมีแพลนว่าจะซื้อ-ขาย-จำนอง ที่พักอาศัยอยู่ล่ะก็ รายละเอียดข้างต้นคงจะช่วยให้คุณเข้าใจในมาตรการนี้กันมากยิ่งขึ้น  

ติดตามข่าวสารในแวดวงอสังหาริมทรัพย์แบบอัพเดตได้ที่

Facebok : Propertyhub

Website : Propertyhub

แชร์เนื้อหา
KAiiW.
ช่องทางในการติดตาม
LINE@ Add Friend
บทความที่เกี่ยวข้อง

CMC นำร่องโครงการแนวราบย่านบางใหญ่ เปิดทาวน์โฮมหน้ากว้าง ชาโตว์ วิลเลจ เวสต์เกต-บ้านกล้วย

ชาโตว์ วิลเลจ เวสต์เกต-บ้านกล้วย (Chateau Village Westgate - Baan Kluay)  โครงการแนวราบแห่งแรกในย่านบางใหญ่ของ CMC โครงการได้รับการออกแบบภายใต้ Key word ของคำว่า “บ้านกว้าง” ด้วยสีสัน และดีไซน์ที่มีความหลากหลาย ชัดเจนในสไตล์ New York Loft เชื่อมโยงกับรูปแบบของสถาปัตยกรรมของโครงการ อาทิ Clubhouse, Play Ground ให้เป็นพื้นที่สำหรับเด็กและครอบครัว ส่งเสริมพัฒนาการอย่างไม่สิ้นสุด

โพสต์เมื่อ26 June 2024

CMC เผยยอดขาย 5 เดือนแรกของปี 67 พร้อมลุยเปิด 2 โครงการใหม่ มูลค่า 2,650 ล้านบาท

นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC เผยผลประกอบการ 5 เดือนแรก ของปี 2567 เติบโตและมีเกณฑ์เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยมียอดขาย ตุนเป็น Backlog 1,000 ล้านบาท  

โพสต์เมื่อ17 June 2024

สรุป "มาตราการลดหย่อนภาษี เที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด" ลดสูงสุด 15,000 บาท

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2567 เห็นชอบมาตรการทางภาษีกระตุ้นการสร้างเม็ดเงินจากการท่องเที่ยว ในเมืองรองช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว (Low Season) เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดสัมมนาในเมืองรอง ในช่วงที่เข้าสู่ช่วง Low Season ของประเทศไทย โดยเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในส่วนของประชาชนและบริษัทที่เป็นนิติบุคคล

โพสต์เมื่อ09 June 2024

23 - 31 มี.ค. งานบ้านและสวนแฟร์ SELECT 2024 ที่ BITEC บางนา พร้อมวิธีการเดินทาง

คนรักบ้านและชอบจัดสวนมีเฮ! เพราะกำหนดการงานบ้านและสวนแฟร์ SELECT 2024 ได้กำหนดวันจัดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยงานบ้านและสวนแฟร์ SELECT 2024 จะจัดขึ้นในวันที่ 23 – 31 มีนาคม 2567 ที่ BITEC บางนา

โพสต์เมื่อ10 March 2024

บทความแนะนำ

รีวิวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพู ที่คุณจะต้องรู้ก่อนเปิดใช้งาน

รีวิวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพู ที่คุณจะต้องรู้ก่อนเปิดใช้งาน

“รถไฟฟ้าสายสีชมพู” ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางรถไฟฟ้าที่หลายๆ คน กำลังจับตามอง เพราะรวมระยะทางของรถไฟฟ้าสายนี้นั้น มีความยาวถึง 34.5 กิโลเมตร ในพื้นกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ช่วงแคราย-มีนบุรี) โดยมีสถานีรถไฟฟ้าทั้งหมด 30 สถานี จึงทำให้รถไฟฟ้าสายสีชมพูนี้ ได้กลายเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าแห่งความหวังของผู้คน สำหรับการเดินทางในอนาคตนั่นเอง

โพสต์เมื่อ17 August 2021
อัพเดตราคาค่าโดยสาร "รถไฟฟ้าสายสีแดง" ทุกสถานี!

อัพเดตราคาค่าโดยสาร "รถไฟฟ้าสายสีแดง" ทุกสถานี!

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้เปิดบริการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) แบบเต็มรูปแบบเชิงพาณิชย์ ทั้ง 2 เส้นทาง คือ สายบสงซื่อ-รังสิต และ สายบางซื่อ-ตลิ่งชัน

โพสต์เมื่อ29 December 2021
อัปเดต! ราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS ทุกเส้นทาง

อัปเดต! ราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS ทุกเส้นทาง

ในปัจจุบันนี้รถไฟฟ้า BTS ได้ขยายเส้นทางไปจนเกือบจะครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งผลให้การเดินทางของชาวกรุงเทพฯ นั้น เต็มไปด้วยความสะดวกสบาย ไม่ต้องมาเผชิญกับปัญหารถติดให้ปวดหัว และด้วยโอกาสนี้เองทางทีมงาน Propertyhub จึงจะมาขออัปเดตราคาค่าโดยสาร BTS กัน ว่า ณ ตอนนี้ราคาค่าโดยสาร BTS มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่ ? เพื่อที่คุณจะได้นำไปวางแผนสำหรับการเดินทางในครั้งหน้า ซึ่งถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับข้อมูลที่ทางทีมงานได้นำมาฝากกันเลย!

โพสต์เมื่อ23 July 2022

คอนโดให้เช่ายอดนิยม

propertyhub logo

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต
จํากัด เลขที่ 242 ห้องเลขที่ A210 อาคาร A
ศูนย์การค้าเพลินนารี่มอลล์
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

twitter icon
youtube icon
instagram icon
Copyright © 2019-2020 Zimple Internet Co., Ltd. , All rights reserved.
facebook icon
twitter icon
youtube icon
instagram icon